BREZŽIČNO OMREŽJE Wi-Fi

Brošura Wi-Fi in zdravje

V brošuri Wi-Fi in zdravje, ki jo je pripravil Forum EMS, je podan pregled sevalnih obremenitev, katerim smo izpostavljeni zradi naprav Wi-Fi ter pregled literature, vplivov na zdravje in stališč vodilnih svetovnih inštutucij na tem področjui.

Brošura Wi-Fi in zdravje - Vprašanja in odgovori

Če pa želite hitro dobiti odgovore na najpogostejša vprašanja, povezana z napravami Wi-Fi, lahko preberete brošuro Naprave Wi-Fi in zdravje - Pogosta vprašanja in odgovori, ki jo pripravlja Forum EMS.

Opis

Brezžično lokalno omrežje (angl. Wireless Local Area Network) oziroma Wi-Fi je povezava med Wi-Fi dostopovno napravo in računalnikom ali drugimi mobilnimi napravami, kot so dlančniki, tablice, mobilni telefoni, igralne konzole in ostale digitalne naprave. Vse te naprave se lahko povežejo na omrežje prek brezžične dostopne točke ali brezžičnega usmerjevalnika. Doseg naprav Wi-Fi je okrog 20 metrov znotraj objektov in še nekoliko več na prostem.

Omrežja Wi-Fi so zelo pogosta tako doma, v izobraževalnih ustanovah kot tudi v poslovnem okolju, vse bolj pa se širi tudi uporaba plačljivih ali prosto dostopnih javnih omrežij Wi-Fi, zlasti v turističnih krajih in urbanih središčih.

Omrežje Wi-Fi sestavljajo naprave, ki skrbijo za dostop do omrežja, to so dostopne točke (ang. access point), brezžični usmerjevalniki (wireless router) in odjemalci (ang. client). Odjemalci so različne prenosne naprave, kot so mobilni telefoni, prenosni računalniki, osebni organizatorji, telefoni IP, ali statične naprave, kot so tiskalniki, nadzorne kamere, namizni računalniki, delovne postaje in drugo. Vsak odjemalec mora biti opremljen z brezžičnim modulom oziroma brezžično omrežno kartico.

Dostopne točke in brezžični usmerjevalniki so vozlišča brezžičnega omrežja. Oddajajo in prejemajo radijske frekvence za komunikacijo z brezžičnimi odjemalci, brezžični odjemalci pa med seboj ne komunicirajo.

Wi-Fi naprave za komunikacijo med napravami uporabljajo visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja (VF EMS) v področju mikrovalov (običajno v frekvenčnem območju 2,4 in 5 GHz).

Sevalne obremenitve

Glavni tehnični parametri, ki vplivajo na izpostavljenost VF EMS ljudi zaradi delovanja naprav Wi-Fi, so njihova oddajna frekvenca in moč, zasedenost oziroma obremenitve ter tehnične karakteristike oddajne antene. Poleg tega pa je seveda zelo pomembna oddaljenost od naprave Wi-Fi in morebitne ovi

Zasedenost - promet

Zasedenost oziroma promet preko napreve WiFi bistveno vpliva na izpostavljenost. Pri ugotavljanju izpostavljenosti zaradi delovanja visokofrekvečnih virov moramo upoštevati, da je potrebno izpostavljenost povprečiti, saj mejne vrednosti veljajo za povprečne vrednosti v času 6-minutnega obdobja. Pri analizi izpostavljenosti v bližini naprav Wi-Fi je to zelo pomembno, saj naprave Wi-Fi ne oddajajo ves čas. Obratovalni cikel, to je trajanje oddajanja oziroma delež časa, ko naprava Wi-Fi oddaja (s tujko duty cycle) je odvisen od zasedenosti naprave Wi-Fi – torej koliko podatkov se prenaša prek naprave in koliko drugih naprav je nanjo priključenih. Ko so naprave Wi-Fi nezasedene, oddajajo manj kot stotino časa, kar pomeni, da v času enega dneva skupno oddajajo manj kot 15 minut.

Iz zgornje slike, ki prikazuje časovni potek električnega polja v bližini Wi-Fi dostopne točke, je razvidno, ko dostopna točka ni zasedena (modra krivulja), v obdobju 20 ms med izvajanjem meritev dostopna točka ni nikoli oddajala, medtem pa ko je pri polno zasedeni dostopni točki le-ta oddajala znatni del časa (rdeča krivulja).

 

Oddaljenost

Splošna zakonitost je, da se sevalne obremenitve zmanjšujejo s kvadratom oddaljenosti. Ker so sevalne obremenitve odvisne od kvadratne vrednosti jakosti električnega polja, upada samo polje obratno sorazmerno z oddaljenostjo. Če oddaljenost povečamo za 10-krat, se sevalne obremenitve zmanjšajo za 100-krat.

 

Zgornja slika prikazuje rezultate meritev električnega polja v bližini dostopne točke Wi-Fi za različne oddaljenosi. Rdeča krivulja prikazuje potek polja za primer, ko je dostopna točka polno zasedena, modra krivulja pa predstavlja primer, ko dostopna točka ni zasedena, pri čemer je v obeh primerih dostopna točka delovala tako na 2,4 GHz kot tudi na 5 GHz.

 

SAR

Če se je med meritvijo oddajna antena dostopne točke dotikala fantoma, je bila izmerjena vrednost SAR 0,81 W/kg. Pri oddaljenosti med površino fantoma ter anteno dostopne točke 2 cm je vrednost SAR padla na 0,09 W/kg ter pri razdalji 5 cm na 0,03 W/kg. Ob dotiku antene s površino fantoma je vrednost v primerjavi z mejnimi vrednostmi smernic ICNIRP sorazmerno velika, saj le te znašajo 2 W/kg za glavo in trup, še posebej, ker smo EMS dostopne točke izpostavljeni več časa. Vendar se dostopna točka za razliko od mobilnega telefona običajno ne nahaja neposredno ob telesuuporabnika, ampak na razdalji nekaj 10 cm ali več.

 

Priporočila

Kadar WLAN ne potrebujemo, ga izklopimo (tako na prenosnih napravah kot na dostopni točki).

Pozanimajte se, kje ima vaš prenosni računalnik vgrajeno oddajno anteno WLAN. Povsod, kjer se zadržujete dlje časa (na delu, doma, med počitkom ...), naj bo dostopna točka WLAN oddaljena več kot en meter.

Pri nakupu novih naprav kupite naprave standarda g, kajti sevalne obremenitve g naprav so manjše kot sevalne obremenitve naprav standarda b.

Če naprave to omogočajo, nastavite oddajno moč na najmanjšo potrebno. S tem lahko zmanjšate nepotrebno EMS.