Optična sevanja

Z optičnimi sevanji se srečujemo neprestano, saj nam omogočajo, da vidimo, se ogrevamo, z njhovo pomočjo lahko kuhamo, obenem pa so tudi vir energije za rastline in pravzaprav gonilo celotnega sveta. A poleg vseh pozitivnih lastnosti imajo optična sevanja lahko tudi škodljive učinke. Za UV sevanje je dobro znano, da je eden od povzročiteljev kožnega raka, zato je pomembna ustrezna zaščita tako na delovnem mestu kot tudi na soncu. A tudi vidna svetloba in infrardeče sevanje lahko povzročajo škodljive biološke učinke.

 

Da bi zagotovili ustrezno skrb za varnost in zdravje pri delu, je bila v letu 2006 sprejeta Direktiva 2006/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastanejo zaradi fizikalnih dejavnikov (umetnih optičnih sevanj) (UL EU L114/38). Direktiva je bila v letu 2010 prenesena v slovenski pravni red s pomočjo Uredbe o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem (UL RS 34/2010).

 

Solariji, ki se uporabljajo v kozmetične namene, zahtevajo posebno skrb in nadzor. V letu 2009 je bil zato sprejet Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti (UL RS 104/2009).

O projektu UVsolar

Inštitut za neionizirna sevanja je v letu 2011 začel z izvajanjem projekta UVsolar, ki je namenjen nepristranskemu ozaveščanju ciljnih skupin glede tveganj zaradi izpostavljenosti UV sevanjem v solarijih,  ukrepom za zmanjševanje izpostavljenosti UV sevanjem na najnižjo možno mero in zagotavljanju pravočasnega odkrivanja vseh sumljivih kožnih sprememb. Pripravili smo e-vsebine in e-storitve s področja tveganj za zdravje, ki so povezana z UV sevanji s posebnim poudarkom na solarijih.

Projekt UVsolar vsebuje različne faze in podsklope, ki na sodoben in aktualen način podajajo ustrezne vsebine: znanstvene in izobraževalne e-vsebine in e-storitve s področja zdravja in preventive, ciljno naravnano strokovno medijsko objavljanje in posamezne kampanje glede spodbujanja varne uporabe UV sevanj v kozmetične namene.

S pomočjo e-vsebin in e-storitev ter drugih oblik spodbujanja zdravega življenjskega sloga in zmanjševanja dejavnikov tveganja želimo trajno krepiti ozaveščenost ciljnih skupin prebivalstva o škodljivosti neionizirnih sevanj (NIS) s posebnim poudarkom na umetnih UV sevanjih v solarijih. Projekt UVsolar sledi smernicam razpisa s ključnim ciljem preprečevanja bolezni in izboljšanja zdravja prebivalcev Republike Slovenije ter prednostnemu področju A7: Programi za promocijo zdravega življenjskega sloga in obvladovanje dejavnikov tveganja za kronične bolezni in stanja (srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen, rak in poškodbe) ter Državnemu programu obvladovanja raka v Sloveniji 2010 – 2015, ki za neionizirna sevanja ugotavlja, da je potrebno podpreti preventivni programe, namenjene raznim ciljnim skupinam, za zmanjševanje izpostavljenosti ultravijoličnemu sevanju in za čim prejšnje odkrivanje sumljivih sprememb, potreben je poostren nadzor solarijev in ozaveščanje o škodljivih vplivih neionizirnih sevanj,  spremljati je treba izsledke znanstvenih raziskav o vplivu neionizirnih sevanj na zdravje in o njih objektivno informirati javnost.

Ker se projekt UVsolar ukvarja z izrazito multidisciplinarno tematiko, ki sega na področja tehnologije, fizike, medicine, elektrotehnike, in komuniciranja tveganj je projektna skupina sestavljena iz strokovnjakov različnih področij. Projektna skupina programa UVsolar je sestavljena iz konzorcija, ki ga sestavljajo strokovnjaki Inštituta za neionizirna sevanja (INIS) ter Združenja slovenskih dermatovenerologov (ZSD).

 


Vsebine, ki jih sofinancira Ministrstvo za zdravje

Vsebine v ovkiru podstrani Razumeti optična sevanja so rezultat projekta UV Solar in so delno sofinancirane s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.