MOBILNA TELEFONIJA

Več o...

EMS mobilnega telefona,

morebitnih tveganjih za zdravje ter o preventivnem ravnanju v smislu izvajanja načela previdnosti v praksi si lahko preberete v brošuri Mobilni telefoni in zdravje , ki jo je pripravil Forum EMS.

EMS brezžičnih sistemov,

to je komunikacijskih sistemov, ki za delovanje ne uporabljajo vodnikov, ampak za prenos informacij uporabljajo EMS, je na voljo v brošuri Brezžični sistemi in zdraje , ki jo pripravlja Forum EMS.

VF EMS v različnih mikrookoljih

Z meritvami so bile določene vrednosti VF EMS v različnih mikrookoljih v Sloveniji. Lokacije so bile razdelje v 3 sklope: večja mesta, kraji in podeželje. Najvišje vrednosti niso presegle 7 odstotkov mejnih vrednosti za I. območje. Celotno poročilo si lahko preberete tukaj.

Poročilo o izpostavljenosti VF EMS

v Sloveniji, na Danskem, na Niziozemskem, v Švici in v Španiji obravnava izpostavljenost 529 otrok v starosti od 8 do 18 let. Povprečna izpostavljenost je znašala 75,5 μW/m2, k čemur so največ prispevale bazne postaje (27,2 μW/m2) in radiodifuzija (9,9 μW/m2). Celotno poročilo je na voljo v angleškem jeziku .

Opis

Sistem mobilne telefonije poznamo že več desetletij, vendar se zaradi stalnega razvoja spreminja in dopolnjuje. V zadnjem obdobju se pospešeno gradijo bazne postaje četrte generacije mobilne tehnologije, to je LTE. Tako poleg sistema GSM 900, ki deluje na frekvenci 900 MHz, sistema GSM 1800 ali DCS, ki deluje na frekvenci 1800 MHz, sistema UMTS, ki deluje na 2100 MHz, nastaja še sistem LTE, ki trenutno deluje na frekvenci 1800 MHz. Razvoj mobilne telefonije pa uporabnikom poleg novih vsebin in storitev prinaša tudi prednosti, povezane z EMS. Proizvajalci mobilnih telefonov namreč razvijajo mobilne telefone z manjšim sevanjem in s tem manjšo stopnjo SAR v glavi uporabnika.

Oddajne moči mobilnega telefona znašajo do 2 W za GSM 900, 1 W za GSM 1800 ter 0,25 W za UMTS frekvenčno območje. Moči bazne postaje pa znašajodo 100 W na sektor za vse tri tehnologije skupaj.

Sevalne obremenitve

Meritve EMS, izvedene v praznem prostoru v bližini GSM in UMTS bazne postaje, kažejo naslednje vrednosti električne poljske jakosti:

.

Naprava

Frekvenčno območje [MHz]

maks E polje [V/m] 1 m

maks E polje [V/m] 10 m

maks E polje [V/m] 100 m

maks E polje [V/m] 400 m

Uredba I. [V/m]

Uredba II. [V/m]

bazna postaja - glavni snop

790-862
925-960
1805-1860
2110-2170

300

30

3

0,8

12,09-19,00

38,51-61,40

bazna postaja 20 m stolp - na višini 1 m

790-862
925-960
1805-1860
2110-2170

1,2

1,8

2,5

0,8

12,09-19,00

38,51-61,40

 

Ob uvajanju novega sistema LTE se v prostor umeščajo nove bazne postaje 4. generacije LTE. Inštitut za neionizirna sevanja je izdal obsežno poročilo o sevalnih obremenitvah v okolici novih baznih postaj 4. generacije LTE v Sloveniji.

V Ljubljani, kjer je omrežje LTE najbolj razširjeno, so bila na skupaj 99 merilnih mestih v okolici 33 baznih postaj, ki so delovale tudi v sistemu GSM in UMTS, izmerjena elektromagnetna sevanja. Meritve elektromagnetnih sevanj na območju Ljubljane so pokazale, da so sevalne obremenitve na vseh izmerjenih lokacijah nizke in so precej pod mejnimi vrednostmi, ki jih določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju [Ul RS 70/96)]. Maksimalna trenutna izmerjena vrednost sevalnih obremenitev zaradi baznih postaj je znašala približno 11,2 odstotkov zakonsko določenih mejnih vrednosti, povprečna vrednost pa približno en odstotek mejnih vrednosti. Največ prispeva sistem GSM 900 (64%), sledi sistem UMTS (15%), sistem  LTE (12%) in zelo oddaljeni radijski oddajniki FM (8%).

Poročilo si lahko preberete tukaj .

SAR

Proizvajalec je za vsak nov tip mobilnega telefona pred začetkom njegove prodaje dolžan določiti največjo vrednost SAR zaradi uporabe tega mobilnega telefona. Ker se za določanje SAR uporablja standard, ki natančno opredeljuje postopek določanja SAR, so podatki za različne tipe mobilnih telefonov različnih proizvajalcev primerljivi.

Za ocenjevanje bioloških učinkov visokofrekvenčnih sevanj mobilnih telefonov ter s tem omejevanje izpostavljenosti se v EU uporablja lokalna omejena vrednost SAR 2 W/kg, porazdeljena prek tkiva mase 10 g v 6-minutnem intervalu.

Vrednosti SAR za posamezne mobilne telefone so navedene v navodilih za uporabo, objavljene so na domačih straneh proizvajalcev mobilnih telefonov, na naši strani pa so na voljo v SAR centru.

.

Naprava

Frekvenčno območje [MHz]

maks 10 g SAR [W/kg]

mobilni telefon

890-915
1710-1785
1885-2015

odvisno od modela, med 0,2 in 1,8