Reference

 • Oprema:

  • programska oprema za modeliranje morebitnih vplivov EMS na človeka in okolje;
  • računski sistem z digitalnimi anatomskimi modeli za računanje gostote toka in stopnje specifične absorpcije (SAR) v človeku;
  • merilna oprema za merjenje optičnih sevanj;
  • merilna oprema za merjenje osvetljenosti in svetilnosti.
 • Storitve:

  • prek 3500 izvedenih meritev o ugotavljanju čezmernih sevalnih obremenitev v delovnem in bivalnem okolju ter izvedenih presoj vplivov različnih virov neionizirnih sevanj na okolje;
  • prek 800 izdanih strokovnih mnenj o vplivih neionizirnih sevanj na človeka in okolje na podlagi različnih verificiranih modelov;
  • prek 300 objav v znanstveni in strokovni periodiki s področja neionizirnih sevanj