Izračuni sevalnih obremenitev v okolici virov EMS

 

e-Izračuni vplivnih območij so opravljeni za različne vire in kombinacije visokofrekvenčnih virov EMS v okolju (bazne postaje, RA oddajniki, TV oddajniki). Vsaka izračunana kombinacija je prikazana s tremi slikami in numerično vrednostjo vplivnega območja. Vplivno območje je tisto območje prostora okrog vira, znotraj katerega so mejne vrednosti za I.območje varstva pred EMS glede na Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju presežene.

Vplivna območja so podana kot odmiki v horizontalni in vertikalni ravnini od vira sevanja ter na nivoju tal. Na slikah je vplivno območje, kjer so mejne vrednosti glede na zakonodajo presežene,  prikazano z rdečo barvo okrog vira sevanja. Vplivno območje je podano tudi v metrih in sicer kot najmanjši potrebni vertikalni in horizontalni odmik od vira, da mejne vrednosti niso več presežene. Vplivno območje na tleh pomeni najmanjši potrebni odmik od vira sevanja, da mejne vrednosti niso presežene.

Vsi izračuni so opravljeni s programskim paketom EFC-400 Electric and Magnetic Field Calculation, NARDA STS, ki sevalne obremenitve izračuna v skladu s slovenskim standardom SIST EN 50383.

V spodnjem izbirniku izberite lastnosti in položaj vira sevanja in prikazali se bodo rezultati za izbrano situacijo.

 

Vir sevanja
Tip vira (glede na frekvenco)
Geometrija / tehnične lastnosti
Vrsta vira