Seminar Brezžični sistemi 2012

Projekt FORUM EMS je skupaj s soorganizatorji, in sicer

organiziral seminar NAČRTOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV BREZŽIČNIH SISTEMOV.

            

 

Lokacija in termin

Seminar Načrtovanje objektov in naprav brezžičnih sistemov 2012 je potekal 14. februarja 2012 v prostorih Biotehniške fakultete v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, s pričetkom ob 8.30.

 

O seminarju

Zaradi nenehnega tehnološkega razvoja informacijske družbe, ki narekuje vedno večji obseg elektronskih komunikacij, se povečuje tudi obseg in delež brezžičnih sistemov – elektronskega komunikacijskega omrežja, ki za prenos informacij ne uporablja vodnikov. S povečevanjem obsega in raznovrstnosti teh sistemov se ob negotovosti glede njihovih vplivov na okolje in zdravje ljudi povečuje tudi njihova okoljsko prostorska konfliktnost.

Glavni namen seminarja je predstaviti osnova izhodišča za umeščanje objektov in naprav brezžičnih sistemov v prostor, za njihovo oblikovanje in določitev v prostorskih aktih, tako da se zagotovi smotrna raba prostora, vidna kakovost prostora in čim manjša obremenitev z elektromagnetnim sevanjem.

Zaradi številčnosti, problematike in pričakovanega nadaljnjega povečevanja obsega se vsebina seminarja nanaša predvsem na sisteme oziroma bazne postaje mobilne telefonije, izhodišča, ki bodo predstavljena, pa se lahko smiselno uporabljajo tudi za umeščanje preostalih brezžičnih sistemov s podobnimi prostorskimi in okoljskimi značilnostmi, na primer sistemov radijskih zvez, radijskih in televizijskih oddajnikov, radarjev, satelitskih oddajnikov in mikrovalovnih zvez.

 

Nekaj utrinkov s seminarja

 

Novost – Predstavitev monografije

Pri založbi projekta Forum EMS je izšla monografija »Načrtovanje objektov in naprav brezžičnih sistemov« avtorjev Petra Gajška, Aleša Mlakarja, Tomaža Šenice in Blaža Valiča, ki podaja osnovna izhodišča in priporočila za umeščanje brezžičnih sistemov v prostor, pri čemer so upoštevani tako tehnični kot sistemski ukrepi za zmanjševanje izpostavljenosti EMS v smislu upoštevanja načela previdnosti. Monografija je pripravljena kot pomoč načrtovalcem, izdelovalcem občinskih prostorskih aktov in zaposlenim v občinskih službah za urejanje prostora ter operaterjem mobilne telefonije in drugim upravljavcem brezžičnih sistemov in investitorjem obravnavanih posegov. Priporočila niso popolna, v danih okvirih skušajo opozoriti na ključne vsebine in nakazati možne rešitve najbolj perečih problemov. Zato priporočila ne skušajo in ne smejo nadomestiti ustvarjalnega strokovnega dela – vsakokratnega iskanja dobrih rešitev, prilagojenih obravnavanemu prostorsko načrtovalskemu problemu.
Vsak udeleženec seminarja je prejel izvod monografije.

Monografijo je mogoče naročiti tudi prek spletnega naročila.

 

Dodatne informacije

myhentai.org