Pogosta vprašanja

Show all / Hide all

fold faq

Kaj so električna in magnetna polja?

Uporaba električne energije je postala neločljivi del našega vsakdana. Ob prenosu elektrike po visokonapetostnih daljnovodih ali ob uporabi gospodinjskih naprav nastajata okrog njih električno in magnetno polje. Električno polje je posledica napetosti  - električnega »pritiska«, ki poganja električni tok. Električni tok, ki teče po vodniku, povzroča magnetno polje. Električno in magnetno polje se z oddaljenostjo od vira sevanja zelo hitro zmanjšujeta. Najmočnejša nizkofrekvenčna električna polja, ki jih običajno najdemo v okolju, so pod visokonapetostnimi daljnovodi. Najmočnejša magnetna polja nizkih frekvenc navadno najdemo v neposredni bližini električnih motorjev in drugih električnih naprav v gospodinjstvu (sušilnik za lase, sesalnik, …).

Category: EMS
fold faq

Kaj se zgodi, ko smo izpostavljeni nizkofrekvenčnim poljem ?

Raziskave so pokazale, da lahko električna in magnetna polja električnih naprav in daljnovodov povzročijo šibke električne tokove, ki stečejo skozi človekovo telo. Ti tokovi so šibkejši od naravnih tokov, ki nastajajo v možganih, živcih in srcu in ne predstavljajo tveganja za zdravje.

Category: NF
fold faq

Kakšna je razlika med sevanjem sušilnika za lase in daljnovoda?

Zaradi električnega ožičenja in elektrifikacije naših domov je stalno prisotno magnetno polje (t.i. ozadje) okrog 0,2 μT. Ta vrednost je odvisna od številnih dejavnikov (števila priključenih električnih naprav in drugih porabnikov v hiši in soseščini, oddaljenosti od daljnovoda in drugih tokovodnikov, …).

Category: NF
fold faq

Kaj vemo o vplivih električnih in magnetnih polj na zdravje?

Po skoraj tridesetih letih raziskav o možnih vplivih polj na zdravje ljudi ni na voljo trdnih dokazov o negativnih vplivih polj na zdravje. Številne epidemiološke študije, ki predstavljajo pomemben delež raziskav, so raziskovale morebitno povezavo med magnetnimi polji in levkemijo pri otrocih.

Category: NF
fold faq

Ali lahko na podlagi dosedanjih raziskav sklepamo, da magnetna polja povzročajo raka ?

Čeprav ne moremo mimo rezultatov epidemioloških študij, pa magnetnih polj ne moremo nedvoumno povezovati z rakom. Ocena potencialnega tveganja zaradi kateregakoli vplivnega dejavnika iz okolja temelji na ugotovljenih in potrjenih znanstvenih dejstvih. Ta dejstva pa temeljijo na podatkih (1) epidemioloških raziskav, (2) laboratorijskih raziskav na celičnih kulturah in živalih ter (3) podatkov o možnih mehanizmih, s katerimi pojasnimo biološke učinke kot posledico izpostavljenosti poljem. Čeprav epidemiološke študije kažejo na statistično značilno povečanje tveganja za pojav levkemije pri otrocih, se strokovnjaki strinjajo, da obstoječi rezultati raziskav ne zadoščajo za potrditev vzročne povezave. Še posebej zaradi dejstva, ker vse ostale laboratorijske raziskave ne podpirajo povezave med nizkimi jakostmi magnetnih polj v bivalnem okolju in rakom. Poleg tega pa tudi obstoječa fizikalna načela ne nudijo podlage za povezavo med magnetnimi polji, ki jih najdemo v bivalnem okolju, in biološkimi učinki, ki bi lahko vodili do nastanka raka.

Category: NF
fold faq

Slišal sem, da magnetna polja povzročajo otroško levkemijo. Ali je to res?

Res je, da so epidemiološke raziskave nakazale možnost za zelo šibko statistično povezavo med otroško levkemijo in dokaj močnimi magnetnimi polji, katerih 24-urna povprečna vrednost presega 0,4 μT. Take povprečne vrednosti magnetnega polja so le redko prisotne v bivalnem okolju. Ob pomanjkanju jasnih dokazov o kancerogenosti pri odraslih ter verodostojnih razlag na podlagi laboratorijskih raziskav na živalih in izoliranih celicah, pa dosedanji rezultati epidemioloških raziskav ne zadoščajo za sklep, da lahko taka polja povzročala levkemijo pri otrocih. Ugotovljena povezava je lahko tudi posledica naključja ali kakega drugega nepoznanega vplivnega dejavnika v povezavi z načinom zbiranja in obdelavo podatkov.

Category: NF
fold faq

Ali obstajajo tudi podatki o drugih zdravstvenih težavah ?

V številnih raziskavah so raziskovalci obravnavali številne druge zdravstvene težave, kot so: levkemija pri odraslih, tumor na možganih, rak na prsih, spontani splav, obolenja srca in lateralna skleroza. Rezultati obstoječih raziskav ne kažejo, da bi bila lahko omenjena obolenja v povezavi z nizkofrekvenčnimi magnetnimi polji, ki smo jim navadno izpostavljeni v bivalnem okolju.

Category: NF
fold faq

Živim v bližini transformatorske postaje. Kakšnim sevalnih obremenitvam sem izpostavljen?

Tipična transformatorska postaja v naselju (630 kVA) povzroča sevalne obremenitve, ki so na razdalji nekaj metrov nižje od zakonsko določenih mejnih vrednosti v R Sloveniji za I. območje varstva pred EMS. Tako ni pričakovati, da bi lahko taka postaja kakorkoli povečala električna in magnetna polja, ki so v stanovanju tudi sicer vedno prisotna zaradi sevanj gospodinjskih naprav ter električnega ožičenja. Bivanje na razdalji, ki je manjša od nekaj metrov, pa zasluži dodatno pozornost ter izvedbo meritev z namenom, da bi se ugotovile dejanske sevalne obremenitve.

Category: NF
fold faq

Ali je življenje v bližini daljnovoda škodljivo za zdravje ?

Dokončnega odgovora ni mogoče dati, vendar pa so na podlagi obstoječih znanstvenih dognanj možni določeni zaključki, ki temeljijo na širokem znanstvenem konsenzu:

 • Do sedaj ni znanstveno potrjena vzročna povezava med izpostavljenostjo električnim ter magnetnim poljem iz okolja in škodljivimi vplivi na zdravje, vključno z rakom.
 • Izpostavljenost poljem iz okolja ni bila in ne more biti dokazana kot absolutno varna.
 • Tudi v primeru, da bi ta polja predstavljala tveganje za zdravje, bi bilo to zelo majhno ter omejeno le na majhno skupino ljudi; verjetnost, da gre za veliko tveganje širokih razsežnosti, je izključena.

Upoštevati je potrebno načelo previdnosti povsod tam, kjer lahko s preprostimi ukrepi znižujemo svojo izpostavljenost.

Category: NF
fold faq

Kakšno je stališče vodilnih mednarodnih organizacij o možnih škodljivih vplivih EMS na zdravje?

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je na podlagi pregleda doslej opravljenih raziskav ugotovila, da dolgotrajna izpostavljenost električnim in magnetnim poljem nizkih jakosti, ki jih najdemo v bivalnem okolju ne vpliva na človekovo zdravje. Ker obstaja nekaj vrzeli v znanju, pa SZO podpira nadaljnje raziskave, s pomočjo katerih bo mogoče bolje opredeliti tveganje. Omenjeno stališče podpirajo tudi druge ključne organizacije tako doma kot v svetu.

Category: NF
fold faq

Ali lahko magnetna polja nizkih jakosti povzročajo glavobole, nespečnost, motnje živčnega sistema, slabosti in druge simptome ?

Nekateri posamezniki pripisujejo tovrstne simptome izpostavljenosti nizkim poljskim jakostim v bivalnem okolju. Poročajo o glavobolih, tesnobi, depresiji in samomorilnih mislih, utrujenosti in zmanjšanem libidu. Z razpoložljivimi znanstvenimi dokazi ne moremo potrditi povezave med temi simptomi in izpostavljenostjo poljem. Nekatere od omenjenih težav lahko povzročajo drugi dejavniki iz okolja ali pa celo strah, povezan z novimi tehnologijami.

Category: NF
fold faq

Ali je v Sloveniji zakonsko določen nadzor nad sevanji daljnovodov ?

Da. Vlada Republike Slovenije je leta 1996 sprejela Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ul. RS, 70/96), ki natančno določa največje dovoljene sevalne obremenitve za vse vire sevanja, tudi za daljnovode, kablovode ter transformatorske postaje nazivne napetosti nad 1 kV. Za nove posege v prostor so z Uredbo z dodatnim preventivnim dejavnikom zaščitena najbolj občutljiva območja (I. območje povečanega varstva pred sevanji, kamor se uvrščajo bivalno okolje, šole, vrtci, bolnišnice ...). Za ta območja veljajo v Sloveniji desetkrat strožje omejitve kot v drugih državah EU.

Category: NF
fold faq

Kakšni so potrebni odmiki od daljnovodov glede na slovensko uredbo ?

Predpisana varnostna razdalja ni številčno opredeljena, so pa zato določene največje dovoljene sevalne obremenitve zaradi daljnovoda, ki jih določa uredba o elektromagnetnem sevanju (UL RS 70/96).

Pri analizi tipskih primerov se je za daljnovode nazivnih napetosti 400 kV, 220 kV in 110 kV, če je na njih pričakovati visoko tokovno obremenitev, izkazalo, da uredba postavlja nove kriterije v dosedanji praksi projektiranja.

Poleg upoštevanja varnostne višine in varnostne oddaljenosti vodnikov, predpisanih s tehničnimi normativi, je treba pri novih vodih upoštevati tudi oddaljenost, na kateri so dosežene mejne vrednosti električnega in magnetnega polja za nove vire sevanja. Mejne vrednosti, ki jih določa zakonodaja za nove vire in vire v rekonstrukciji, so 10- oz. 20-krat strožje od mejnih vrednosti za obstoječe vire sevanja: 0,5 kV/m in 10 µT (za I. območje – novi viri in rekonstrukcije).  Potrebni odmiki na območjih povečanega varstva pred EMS so do 45 m za 400 kV daljnovod,  do 24 m za 220  kV daljnovod in do 14 m za 110 kV daljnovod.

Pri načrtovanju in podeljevanju gradbenih dovoljenj je potrebno za nov vir sevanja določiti njegovo vplivno območje glede na mejne vrednosti Uredbe o elektromagnetnem sevanju (Ul RS 70/96).

Category: NF
fold faq

Slišal sem, da EMS zaradi mobilnih telefonov povzročajo raka. Ali je to res?

Znanstvenikom v doslej opravljenih raziskavah ni uspelo dokazati, da bi izpostavljenost VF EMS, ki jih oddajajo mobilni telefoni, povzročala rakasta obolenja. Svetovna zdravstvena organizacija zastopa stališče, da sevalne obremenitve nizkih jakosti, ki jih oddajajo mobilni telefoni in bazne postaje, nimajo dovolj energije, da bi vplivale na dedni material ter s tem povzročale raka.

Category: VF
fold faq

Živim v bližini bazne postaje. Kakšnim sevalnih obremenitvam sem tako izpostavljen?

Prevladujoče znanstveno mnenje je, da so sevalne obremenitve zaradi baznih postaj v bivalnem okolju precej pod dovoljenimi vrednostmi ter na ravni drugih signalov telekomunikacijskih oddajnikov (radio, televizija, zveze, …). Sto metrov oddaljena bazna postaja predstavlja podobne sevalne obremenitve kot deset kilometrov oddaljeni radijski oddajnik.

Category: VF
fold faq

Kakšno je stališče vodilnih mednarodnih organizacij o možnih škodljivih vplivih EMS na zdravje?

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je na podlagi pregleda doslej izvedenih raziskav ugotovila, da človekova dolgotrajna izpostavljenost VF EMS nizkih jakosti (pod znanstveno določenimi mejnimi vrednostmi) ne vpliva na njegovo zdravje. Ker obstaja nekaj vrzeli v znanju, pa SZO podpira nadaljnje raziskave, prek katerih bo mogoče bolje opredeliti tveganje. Omenjeno stališče podpirajo tudi druge ključne organizacije tako doma kot v svetu.

Category: VF
fold faq

Ali so morebiti otroci bolj občutljivi na vplive VF EMS ?

Ker se glava in živčni sistem pri otrocih in mladostnikih še razvijata, so nekateri strokovnjaki mnenja, da bi bili v primeru obstoja za zdaj še neznanih zdravstvenih tveganj otroci in mladi morda zanje bolj dovzetni kot odrasli. Vendar pa ni na voljo znanstvenih izsledkov, ki bi podprli to domnevo. Odgovorni za promocijo zdravja v nekaterih državah priporočajo staršem, ki se želijo izogniti vsakršnemu morebitnemu tveganju, ki bi se morda pokazalo šele v prihodnosti, da razen v nujnih primerih otroke odvračajo od uporabe mobilnega telefona ter jih sočasno poučijo, kako telefon uporabljati racionalno in varno.

Category: VF
fold faq

Ali obstaja tveganje za zdravje pri jakostih, ki so nižja od veljavnih mejnih vrednosti ?

Nobena izmed dosedanjih znanstvenih raziskav o dolgotrajni izpostavljenosti VF EMS, ki so nižje od mednarodno priznanih mejnih vrednosti in domače zakonodaje, ni odkrila njihovega vpliva na človekovo zdravje. Vendar pa se raziskave še nadaljujejo.

Category: VF
fold faq

Ali lahko VF EMS nizkih jakosti, take najdemo tudi v okolici baznih postaj, povzročajo glavobole, nespečnost, motnje živčnega sistema, slabosti in druge simptome ?

V primeru baznih postaj zaradi zelo nizkih jakosti izpostavljenosti omenjena hipoteza o teh simptomih skoraj ni verjetna, saj možnih mehanizmov za tovrstne težave ni bilo mogoče podpreti z doslej izvedenimi znanstvenimi raziskavami.

Category: VF
fold faq

Ali lahko strah pred sevanjem, ne glede na resničnost nevarnosti, škodljivo vpliva na ljudi?

Človek je psihofizična celota in kadar je prepričan, da mu grozi nevarnost, ima lahko to škodljive posledice za njegovo zdravje in počutje ne glede na resničnost nevarnosti. Zato je pomembno ustvariti medsebojno zaupanje med investitorji in izvajalci na eni ter prebivalci na drugi strani. Kadar imajo prebivalci dejanski nadzor nad dogajanjem oziroma nanj lahko vplivajo, praviloma to vpliva blagodejno in preprečuje nastanek raznih zmotnih prepričanj.

Category: VF
fold faq

Kdo sprejema odločitve o mejnih vrednostih ?

Največja avtoriteta za spremljanje znanstvene literature in njeno vrednotenje v smislu ugotavljanja kakršnekoli nevarnosti, ki bi pretila ljudem zaradi izpostavljanja EMS, je Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICRNIP). Komisija ni povezana z nobeno industrijsko panogo; finančno pa jo podpirajo Evropska unija (EU), Mednarodno združenje za zaščito pred sevanjem (IRPA), Mednarodni urad za delo (ILO) in vlade nekaterih držav. ICNIRP je mednarodne smernice o mejnih vrednostih izpostavljenosti EMS, ki temeljijo na trenutnih znanstvenih ugotovitvah in spoznanjih, sprejela leta 1998 in določila zaščitne ukrepe, ki so potrebni za zmanjšanje zdravstvenega tveganja.

Category: VF
fold faq

Kakšen je pomen smernic ICNIRP ??

Njihov pomen je zelo velik, saj zakonodaja v večini držav po svetu temelji na smernicah ICNIRP. To velja tudi za večino držav Evropske unije vključno s Slovenijo. Slovenska uredba o elektromagnetnem sevanju (UL RS 70/96) pa poleg smernic ICNIRP zahteva še 10-krat strožje mejne vrednosti za nameščanje virov EMS na bolj občutljivih območjih (šole, vrtci, bolnice, stanovanja…). EU je izdala priporočila o omejevanju izpostavljenosti prebivalstva EMS (1999) ter direktivo o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem zaradi EMS (2004/40/ES), ki v celoti temeljita na smernicah ICNIRP. Smernice ICNIRP priporoča tudi Svetovna zdravstvena organizacija (SZO).

Category: VF
fold faq

Kdaj lahko govorimo o škodljivih vplivih EMS na naše zdravje ?

Kot za veliko večino substanc ali agensov, lahko tudi EMS predstavljajo zdravstveno tveganje nad določenim pragom, ki je določen na podlagi obstoječih znanstvenih raziskav in predstavlja temelj mednarodnim smernicam ICNIRP.

Znano je, da s pomočjo EMS lahko talimo kovino in kuhamo hrano. Vendar pa, za razliko od ionizirnih sevanj, vsi priznani znanstveni dokazi kažejo, da imajo lahko EMS negativen vpliv na zdravje šele tedaj, ko je prekoračen določen prag izpostavljenosti.

Mejne vrednosti so lahko presežene na nekaterih delovnih mestih (telekomunikacije, industrija, zdravstvo…) in zahtevajo posebno pozornost in takojšnje ukrepanje. Nasprotno pa so sevalne obremenitve v našem bivalnem in naravnem okolju običajno daleč pod dovoljenimi mejnimi vrednostmi in dosegajo le nekaj odstotkov pragu, pri katerem so bili ugotovljeni in strokovno utemeljeni možni vplivi na zdravje.

Category: VF
fold faq

Katere so temeljne značilnosti smernic ICNIRP ?

omejitve izpostavljenosti temeljijo na znanstveno ugotovljenih in potrjenih učinkih. Nizkofrekvenčna EMS povzročajo inducirane tokove v telesu, visokofrekvenčna EMS pa termične učinke; oblikujeta se dve vrsti vrednosti – mejne vrednosti in opozorilne vrednosti;

mejne vrednosti so izražene v pogojih dozimetričnih količin za nizkofrekvenčna EMS kot  gostota toka v telesu (mA/m2), za visokofrekvenčna EMS pa kot stopnja specifične absorpcije (SAR) v W/kg.

Opozorilne vrednosti pa so določene za količine, ki jih lahko neposredno merimo, na primer za električno polje, magnetno polje in gostoto pretoka moči. Osnovne mejne vrednosti za delavce znašajo 10 mA/m2 in 0,4 W/kg , za prebivalstvo pa 2 mA/m2 in 0,08 W/kg;

mejne vrednosti izhajajo iz upoštevanja najslabših možnih razmer za vse parametre izpostavljenosti;

iz navedenega sledi, da mora biti skladnost z mejnimi vrednostmi zagotovljena pri izpostavljenosti, ki je pod opozorilnimi vrednostmi. Vendar pa preseganje opozorilnih vrednosti ne pomeni nujno kršitve mejnih vrednosti.

Category: VF
fold faq

Kakšen je prag škodljivosti ?

Da bi visokofrekvenčna EMS negativno vplivala na zdravje poskusnih živali, je potrebna izpostavljenost vsaj 4 W/kg[1]. Pri tej vrednosti se pojavijo komaj opazne spremembe v vedenjskih vzorcih pri primatih. Pri nivojih, ki so nižji od 4 W/kg, niso bili ugotovljeni negativni učinki na človekovo zdravje. Tako služi ta vrednost kot prag za določanje omejitev izpostavljenosti visokofrekvenčnih EMS.

Za določitev mejnih vrednosti, ki so izvedene iz pragu škodljivosti, pa se upoštevajo še dodatni varnostni faktorji.[1] - Količina absorbirane energije v volumnu-masi tkiva, ki se uporablja za ocenjevanje bioloških vplivov visokofrekvenčnih NEMS. Imenujemo jo stopnja specifične absorpcije (SAR) in je izražena v W/kg.

 

Category: VF
fold faq

Kako so določene mejne vrednosti ?

Na podlagi znanstvenega konsenza je Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) je izdala smernice, ki uvajajo na delovnih mestih 10-kratni varnostni faktor glede na najnižjo SAR (4 W/kg), pri kateri so dokazani biološki učinki. Za trajno izpostavljenost prebivalstva pa je uvedla še dodaten, 5-kratni varnostni faktor. Varnostni faktorji so določeni na podlagi zelo konzervativnih ocen in vrednostnih sodb vrhunskih strokovnjakov. Tako znaša dopustna vrednost SAR za prebivalstvo za vse telo 0,08 W/kg (ICNIRP, 1998), ki predstavlja 2 % vrednosti, pri kateri so bili znanstveno ugotovljeni in potrjeni negativni vplivi na zdravje.

Če se zgodi, da je izpostavljen samo del telesa (npr. glava med uporabo mobilnega telefona), pa lokalno omejena SAR ne sme preseči 2 W/kg v 10 gramih tkiva. To je tudi mejna vrednost, ki se uporablja za ocenjevanje sevalnih obremenitev mobilnih telefonov.

Category: VF
fold faq

Kako so v izoblikovanih mejnih vrednostih zaobjeti potencialno bolj občutljivi na EMS (otroci, starejši, oboleli,….) ?

Poseben varnostni faktor za prebivalstvo je uveden tudi zaradi možnosti, da je del prebivalstva, ki vključuje otroke, nosečnice in ostarele, morebiti bolj občutljiv na izpostavljenost visokofrekvenčnim EMS, za kar pa je zelo malo znanstvenih dokazov.

Mednarodno priznane mejne vrednosti ICNIRP temeljijo na jasno dokazanih učinkih; t.j. učinkih, ki so bili ugotovljeni na podlagi sprejetih strogih znanstvenih kriterijev. Pri tem je bil upoštevan najslabši možni primer ter uveden je bil dodatni varnostni faktorji 50 z namenom, da se upošteva vse kategorije prebivalstva, vključno z otroki, starejšimi in obolelimi. To je jasno navedeno v opisu postopkov, ki jih je ICNIRP uporabila pri izoblikovanju mejnih vrednosti (glej www.icnirp.de)

Category: VF
fold faq

Katere mejne vrednosti uporabljamo v Sloveniji ?

Vlada Republike Slovenije je leta 1996 sprejela uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, 70/96), ki temelji na priporočilih ICNIRP in natančno določa največje dovoljene ravni EMS. Kar zadeva nove posege v prostor so z uredbo z dodatnim preventivnim dejavnikom zaščitena najbolj občutljiva območja (I. območje varstva pred EMS so uvrščeni bivalno okolje, šole, vrtci, bolnišnice ...). Za ta območja je zahtevano povečano varstvo pred sevanji, zato zanje veljajo desetkrat strožje omejitve kot to določajo smernice ICNIRP ter priporočilo EU. Za II. območje varstva pred EMS (območja brez stanovanj, namenjena industrijski, obrtni ali kaki drugi podobni proizvodni dejavnosti) in območje, namenjeno javnemu cestnemu ali železniškemu prometu, veljajo podobne omejitve kot jih določajo smernice ICNIRP.

Category: VF
fold faq

V javnosti je razširjeno mnenje, da trenutno veljavne mejne vrednosti temeljijo samo na znanstveno dokazanih termičnih učinkih in nič ne ščitijo pred nevarnostjo t.i. netermičnih učinkov. Kako je s tem ?

Termični učinki visokofrekvenčnih EMS so dobro raziskani in predstavljajo podlago za omejevanje izpostavljenosti ljudi. Prav tako pa je bilo opravljenih veliko raziskav netermičnih učinkov visokofrekvenčnih EMS, ki so jih upoštevali pri pripravi mejnih vrednosti izpostavljenosti. Če ocenimo raziskave netermičnih učinkov po sprejetih znanstvenih merilih za ugotavljanje določenega učinka, ni nobena od teh raziskav dokazala netermičnih učinkov. Čeprav so nekateri strokovnjaki poročali tudi o drugih netermičnih učinkih, pa poročila niso vzdržala strogega znanstvenega preverjanja ali pa jih v neodvisnem znanstvenem laboratoriju niso potrdili.

Category: VF
fold faq

Ali je upravičen strah, da bi EMS zaradi sistema mobilne telefonije, ki so dosti nižja od mejnih vrednosti, lahko povzročala raka in druge zdravstvene težave ?

Na voljo ni znanstvenih ali medicinskih podatkov, ki bi dosledno pokazali na večjo obolevnostjo (npr. rakom) zaradi izpostavljenosti EMS, ki so nižje od priporočil ICNIRP. Konsenz stroke je strnjen v izjavi Svetovne zdravstvene organizacije, ki pravi, da pregled najpomembnejših razpoložljivih znanstvenih raziskav ne nudi prepričljive podlage za sklep, da bi lahko EMS negativno vplivala na zdravje ljudi ali povzročala ali pospeševala razvoj raka (glej www.who.int/peh-emf). Številne druge mednarodne organizacije so prišle do enakih zaključkov.

Category: VF
fold faq

Nekateri vztrajno trdijo, da lahko EMS nizkih jakosti, take najdemo tudi v okolici baznih postaj, lahko povzročajo glavobole, nespečnost, motnje živčnega sistema, slabosti in druge simptome. Ali obstajajo kakšni znanstveni dokazi za to ?

Obstoječih hipotez glede verjetnih mehanizmov ni bilo mogoče podpreti z doslej izvedenimi znanstvenimi raziskavami. V primeru EMS, ki so nižja od mejnih vrednosti ICNIRP, pa omenjena hipoteza o teh simptomih skoraj ni verjetna.

Category: VF
fold faq

Nekatera ekološka združenja in okoljski analitiki zagovarjajo uvedbo nekaj tisočkrat nižje mejne vrednosti od mednarodno priznanih smernic ICNIRP in Slovenske uredbe. Ali ta mejna vrednost zagotavlja absolutno varnost in ali je sploh uresničljiva v p

Strokovnih argumentov za znižanje z znanstvenimi raziskavami podprtih mejnih vrednosti, ki jih določajo smernice ICNIRP, ni. Poleg tega pa je ta zahteva povsem nezdružljiva z večino tehnoloških pridobitev družbe, saj je predlagana - nekaj tisočkrat nižja mejna vrednost precej pod splošnim elektromagnetnim onesnaženjem okolja zaradi radijskih in televizijskih oddajnikov ter hkrati precej pod sevalnimi obremenitvami v okolici baznih postaj.

Poleg tega pa so mejne vrednosti ICNIRP za prebivalstvo tako nizke, da ljudje absorbirajo več elektromagnetne energije, ko se poleti ob sončnem vremenu zadržujejo na prostem.

Category: VF
fold faq

V javnosti velja prepričanje, da so v EU v veljavi priporočila, ki določajo minimalno razdaljo (npr. 200 metrov) med baznimi postajami in stanovanji, bolnicami, šolami … Ali to drži?

Takih priporočil ni. To bi bilo v nasprotju z vsemi drugimi stališči EU, še posebej s priporočilom evropske komisije iz leta 1999, ki predlaga uveljavitev mednarodno priznanih mejnih vrednosti ICNIRP ter dokumenta o previdnostnem vidiku iz leta 2000, kjer je zapisano, da so preventivni ukrepi upravičeni le, če je tveganje identificirano in znanstveno utemeljeno, kar pa  za elektromagnetna sevanja ne velja.

Res je, da so v nekaterih državah EU občine uvedle ne glede na znanstvene ugotovitve zahteve po minimalnih odmikih med šolami, stanovanji in baznimi postajami, vendar tak pristop ne prispeva bistveno k zmanjšanju obremenitve okolja z EMS ter doseže povsem nasprotni učinek: zaskrbljenost javnosti se celo poveča. Poleg tega bi preselitev anten od uporabnikov mobilnih telefonov pomenila povečanje izpostavljenosti uporabnikov zaradi sevanja njihovih mobilnih telefonov. Z večanjem oddaljenosti med bazno postajo in telefonom je namreč potrebna večja moč za medsebojno komunikacijo.

Category: VF
fold faq

Ali lahko pride do spremembe mejnih vrednosti ?

Da. ICNIRP v povezavi s Svetovno zdravstveno organizacijo še naprej spremlja znanstveno literaturo, da bi tako ugotovili, če obstaja kakršenkoli dokaz, zaradi katerega bi znižali omejitve. Do sedaj ni bil objavljen še noben dokaz, ki bi podprl nadaljnje znižanje mejnih vrednosti. SZO je pripravila smernice za nadaljnje raziskave, ki bi jih bilo potrebno opraviti, da bi zapolnili obstoječe vrzeli v znanju. Te smernice je SZO posredovala tudi agencijam, ki financirajo raziskave (npr. EU).

Category: VF
fold faq

Kaj lahko storim ?

Ker zaradi vrzeli v znanju dokončnih odgovorov glede (ne)varnosti sistema mobilne telefonije še ni mogoče dati, se nekatere mednarodne organizacije in vladne ustanove odzivajo na zaskrbljenost javnosti zaradi morebitnih vplivov VF EMS na zdravje ter priporočajo nekatere preventivne ukrepe:

 • uporabo prostoročnih kompletov med telefoniranjem z mobilnim telefonom,
 • omejitev pogovorov na najnujnejše,
 • držanje telefona med vpostavljanjem povezave čim dlje od glave in telesa,
 • izbiro  telefona z nizko stopnjo sevanja (SAR),
 • umestitev baznih postaj ob sprejemljivih stroških na lokacije, na katerih bi bila izpostavljenost javnosti čim manjša,
 • upoštevanje tudi estetskih vidikov in občutljivosti  javnosti,
 • vzpostavitev odkrite komunikacije med lastniki vira sevanja, lokalnimi organi in javnostjo v posameznih fazah načrtovanja postavitve, ki  bi pripomogla k razumevanju problematike in večji odprtosti za postavitev nove naprave,
 • vozniki naj se zaradi varnosti na cestah med vožnjo  odrečejo uporabi mobilnih telefonov.
 • posameznik naj poskrbi za čim večjo oddaljenost od virov sevanj, saj tako učinkovito in ceneno zmanjša njihov morebitni vpliv;
 • časovno omeji svojo izpostavljenost; ker so nočne izpostavljenosti dolgotrajnejše, je iz preventivnih razlogov smiselno poskrbeti predvsem za zadostno razdaljo od virov polj. To še posebej velja za dojenčke in malčke. Radijske budilke naj bi zato ne bile nameščene neposredno ob glavi. Pri oddajniku babyphona in predvsem pri usmernikih je potrebno paziti na zadostno razdaljo od otroške posteljice. Če oddajnik deluje na baterije nizkofrekvenčna izmenična polja ne nastajajo;
 • oskrbi, da so elektroinstalacije v stanovanju dobro izolirane, nameščene pod omet in po potrebi oklopljene;
 • elektronskih naprav ne pušča v stanju "standby" in jih raje izključi; to velja predvsem za televizorje in stereo naprave.
Category: VF
fold faq

Ali lahko strah pred sevanjem, ne glede na to, ali je upravičen, škodljivo vpliva na ljudi?

Človek je psihofizična celota in kadar je prepričan, da mu grozi nevarnost, ima lahko to ne glede na resničnost nevarnosti škodljive posledice za njegovo zdravje in počutje. Zato je pomembno ustvariti medsebojno zaupanje med investitorji in izvajalci na eni ter prebivalci na drugi strani. Kadar imajo prebivalci dejanski nadzor nad dogajanjem oziroma nanj lahko vplivajo, praviloma to vpliva blagodejno in preprečuje nastanek raznih zmotnih prepričanj.

Category: VF
fold faq

Kolikšna je dovoljena mejna vrednost ?

Za ocenjevanje bioloških učinkov visokofrekevnčnih sevanj mobilnih telefonov ter s tem omejevanje izpostavljenosti se v EU uporablja lokalna omejena vrednost SAR 2 W/kg , porazdeljena prek tkiva mase 10 g v 6-minutnem intervalu.

Category: SAR
fold faq

Kaj pomeni kratica SAR?

SAR (Specific Absorption Rate) je kratica za stopnjo specifične absorpcije, ki predstavlja merilo za količino absorbiranih visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj (EMS) v telesu zaradi izpostavljenosti virom elektromagnetnega sevanja (mobilni telefon). Enota je vat na kilogram (W/kg).

Category: SAR
fold faq

Kaj se dogaja s SAR med pogovorom?

Med našim gibanjem se oddajna moč mobilnega telefona neprestano prilagaja glede na oddaljenost od najbližje bazne postaje. Čim bližje smo bazni postaji, tem manj moči bo oddal mobilni telefon za prenos pogovora ter s tem bo manjša vrednost SAR. Dejanska vrednost SAR med uporabo telefona je večinoma mnogo nižja od najvišje dovoljene vrednosti.

Category: SAR
fold faq

Kakšno SAR vrednost izbrati ?

Nižja vrednost SAR od 2 W/kg pomeni, da telefon ustreza priporočilom EU za varno uporabo. Čim nižje so vrednosti SAR, tem manj energije se absorbira med pogovorom v našem telesu. Priporočamo, da se uporabniki odločijo za telefone, katerih SAR ne presega 0,6 W/kg.

Category: SAR
fold faq

Kje lahko poiščem informacije o vrednosti SAR za moj telefon?

Informacije o vrednosti SAR posameznega modela telefona so navedene v navodilih za uporabo, ki so priložena telefonu. Podatke o modelih, ki se prodajajo na našem trgu, lahko najdete na spletni strani projekta Forum EMS (www.forum-ems.si) ali pa na spletnih straneh proizvajalcev ter pri njihovih zastopnikih.

Category: SAR
fold faq

Ali se vrednosti SAR različnih modelov telefonov razlikujejo?

Da. Čeprav se vrednosti SAR pri različnih modelih mobilnih telefonov razlikujejo, morajo vsi telefoni ustrezati mednarodnim standardom in priporočilom glede dovoljene mejne vrednosti. Različne vrednosti SAR ne pomenijo razlik v varnosti mobilnega telefona.

Category: SAR
fold faq

Ali v Sloveniji obstaja nadzor nad sevanji posameznih modelov mobilnih telefonov ?

Ker je Slovenija del velikega evropskega trga, morajo tudi pri nas vsi modeli telefonov v prodaji ustrezati evropskim standardom ter določilom Direktive EU (5/EC/1999) o telekomunikacijah. Slednja se nanaša na vzpostavitev nadzora nad telekomunikacijsko opremo, ki lahko predstavlja povečano zdravstveno tveganje za človeka.

Category: SAR