Zakonska podlaga

Inštitut za neionizirna sevanja je akreditiran s strani Slovenske Akreditacije (LP-059) za izvajanje meritev optičnih sevanj v območju valovnih dolžin od 200 nm do 3000 nm.

Poklicno izpostavljenost umetnim optičnim sevanjem omejuje Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem (Ur. l. RS 34, 2010).

 


4. člen

(1) Delodajalec mora skladno z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, oceniti ter po potrebi izmeriti ali izračunati ali izmeriti in izračunati ravni izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem, katerim so delavci izpostavljeni, tako da se lahko določijo in izvedejo potrebni ukrepi za omejitev izpostavljenosti na sprejemljive vrednosti.

(2) Uporabljene metode ocenjevanja, meritev ali izračunov ali meritev in izračunov morajo biti za laserska sevanja v skladu s standardi Mednarodne elektrotehniške komisije (IEC), za nekoherentna sevanja pa v skladu s priporočili Mednarodne komisije za osvetlitev (CIE) in Evropskega odbora za standardizacijo (CEN).

(3) V primerih izpostavljenosti, ki jih ne obravnavajo ti standardi in priporočila, in dokler ne bodo dostopni ustrezni standardi EU in priporočila, morajo biti ocene, meritve ali izračuni ali meritve in izračuni izvedeni na podlagi dostopnih nacionalnih ali mednarodnih znanstveno utemeljenih smernic. V obeh primerih izpostavljenosti se lahko pri oceni upoštevajo podatki, ki jih je zagotovil proizvajalec opreme, če so ti zajeti v ustreznih predpisih Skupnosti.

(4) Ocene, meritve ali izračune ali meritve in izračune načrtujejo delodajalci v ustreznih rokih. Podatke, pridobljene z oceno, skupaj s podatki na podlagi meritev ali izračunov ali meritev in izračunov, ravni izpostavljenosti iz prejšnjih odstavkov, je treba hraniti na način, ki omogoča poznejše primerjanje rezultatov in zaključke.

(5) Strokovni delavci ali službe, ki opravljajo v skladu s predpisi, ki urejajo opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu za delodajalce, ocenjevanje, meritve ali izračune ali meritve in izračune na področju optičnih sevanj, morajo imeti glede na vrsto preiskave ter metodo ocenjevanja, meritev ali izračunov ali meritev in izračunov ustrezne merilnike za merjenje optičnih sevanj po standardih serij SIST EN 14255 ali SIST EN 60825.


5. člen

Pri izdelavi ocene tveganja zaradi izpostavljenosti delavcev umetnim optičnim sevanjem mora delodajalec nameniti posebno pozornost:

a) ravnem, razponu valovnih dolžin in trajanju izpostavljenosti umetnim virom optičnih sevanj;

b) mejnim vrednostim izpostavljenosti iz priloge I in priloge II te uredbe;

c) vplivom na varnost in zdravje posebej občutljivih skupin delavcev;

č) možnim vplivom na varnost in zdravje delavcev, ki izhajajo iz medsebojnega učinkovanja optičnih sevanj in na svetlobo občutljivih kemičnih snovi na delovnem mestu;

d) vsem posrednim vplivom, kakor so začasna oslepitev, eksplozija ali ogenj;

e) obstoju delovne opreme, načrtovane za zmanjšanje ravni izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem;

f) ustreznim podatkom, pridobljenim z zdravstvenim nadzorom, vključno z objavljenimi podatki, če ti obstajajo;

g) izpostavljenosti mnogovrstnim virom umetnih optičnih sevanj;

h) klasifikaciji laserjev glede na ustrezne standarde IEC in klasifikaciji katerih koli umetnih virov, ki bi lahko povzročili podobne poškodbe, kakor laserji razreda 3B ali 4;

i) informacijam o virih optičnih sevanj in z njimi povezano delovno opremo, ki jo zagotovijo proizvajalci delovne opreme v skladu z veljavnimi predpisi.