Kaj je e-karta EMS

E-krata EMS je skupek mobilnih aplikacij za različne platforme ter spletne aplikacije Karta, ki širši javnosti omogočajo dostop do podatkov o sevalnih obremenitvah okolja z visokofrekvenčnimi EMS.

 

Kaj so viri visokofrekvenčnih EMS v okolju

Viri visokofrekvenčnih EMS v okolju so predvsem bazne postaje ter radijski in televizijski oddajniki. Sevalne obremenitve v bližini posameznih virov visokofrekvenčnih EMS si lahko ogledate v aplikaciji e-izračun. A v okolju, še posebej v večjih mestih ter v bližini večjih oddajnih centrov, se vplivi različnih virov EMS seštevajo, saj so le-ti nameščeni na majhnih oddaljenostih.

 

Kateri viri visokofrekvenčnih EMS so bili upoštevani pri izračunu

Za izračun sevalnih obremenitev za celotno Slovenijo so bili upoštevani vsi pomembnejši viri visokofrekvenčnih EMS, skupno več kot 39.000 virov visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj v okolju. Upoštevani so bili vsi radijski in televizijski oddajniki in vse bazne postaje, razen tistih, ki se nahajajo znotraj stavb ali v predoru, znotraj stavb (indoor) je skoraj 1000 baznih postaj, v predorih pa nekaj več kot 150 baznih postaj. Pri tem se kot vir upošteva vsak radijski oddajnik in vsaka celica bazne postaje posebej. Podatki o virih visokofrekvenčnih EMS temeljijo na registru Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS).

Izračun vključuje tudi bazne postaje sistema GSM-R, ki so namenjene za potrebe železniškega prometa v Sloveniji in zagotavljajo pokrivanje s signalom GSM-R na območju celotne železniške infrastrukture v Sloveniji, tudi znotraj predorov.

Po posameznih tipih virov so v izračunu upoštevani:

 • 4 srednjevalovni AM radijski oddaljniki,
 • 396 FM radijskih oddajnikov in 22 digitalnih radijskih oddajnikov T-DAB,
 • 264 televizijskih oddajnikov,
 • 10666 celic baznih postaj GSM (2. generacija mobilne telefonije),
 • 10174 celic baznih postaj UMTS (3. generacija mobilne telefonije),
 • 16190 celic baznih postaj LTE (4. generacija mobilne telefonije),
 • 726 celic baznih postaj GSM-R.

Vsi izračuni so opravljeni s programskim paketom EFC-400 Electric and Magnetic Field Calculation, NARDA STS, ki sevalne obremenitve izračuna v skladu s slovenskim standardom SIST EN 50383.

 

Kateri viri visokofrekvenčnih EMS niso bili upoštevani pri izračunu

Visokofrekvenčni viri v okolju, ki v izračunu niso upoštevani, so naslednji:

 • bazne postaje znotraj predorov, ker je njihovo sevanje omejeno na območje znotraj predora in bi bilo njihovo upoštevanje kot vira sevanja, ki obremenjuje neustrezno, prav tako se vrednosti na karti prikazujejo na višini 1 m nad tlemi, kar je za območje znotraj predora nemogoče prikazati na karti,
 • bazne postaje znotraj stavb (indoor), saj njihovo sevanje zanemarljivo malo vpliva na obremenitev okolja. Indoor bazne postaje so postavljene znotraj večjih objektov in so namenjene zagotavljanju pokritosti znotraj stavb,
 • radarji, ker radarji povzročajo pulzna elektromagnetna sevanja in se vrednotijo ločeno od drugih visokofrekvenčnih virov,
 • telekomunikacijski sistemi, namenjeni za varnost, reševanje in obrambo ter za druge profesionalne zveze, ker podatki o tovrstnih virih iz varnostnih ali drugih razlogov niso na voljo,
 • WiFi dostopne točke, ker podatki o njihovih lokacijah niso na voljo, poleg tega pa je zaradi zelo majhne oddajne moči njihov prispevek k sevalnim obremenitvam v okolju minimalen,
 • radioamaterske postaje, saj podatki o njihovi lokaciji, oddajni moči in frekvenci niso na voljo. Prav tako radioamaterske postaje oddajajo le krajši čas, drugi viri, upoštevani pri izračunu, pa oddajajo ves čas, ni pa rečeno, da ves čas oddajajo z največjo močjo, kakršna je bila upoštevana pri izračunu.

Vsi preostali viri visokofrekvenčnih sevanj pa so bili upoštevani pri izračunu sevalnih obremenitev.

 

Kaj pomenijo posamezne barve in kaj predstavljajo % sevalnih obremenitev

Na zemljevidih so z barvami predstavljene sevalne obremenitve na višini 1 m nad tlemi zaradi virov visokofrekvenčnih EMS, ki so v okolju. Barvna skala je predstavljena v % mejnih vrednosti glede na določila Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ul. RS 70/96) za I. območje. To pomeni, da so lahko na lokacijah, ki se ne nahajajo na naseljenih območjih, meje vrednosti za I. območje presežene.

Območja, obarvana z barvami od temno modre do zelene so malo izpostavljena, saj so izpostavljenosti nižje od 1 % dovoljenih vrednosti. Območja, obarvana rdeče, so znatno izpostavljena, saj vrednosti presežejo 20 % dovoljenih vrednosti, vmesna območja od rumene prek oranžne do roza pa so zmerno obremenjene.

 

Kje so na voljo podatki o virih sevanja

Na mobilnih aplikacijah so podatki o bližnjih virih dosegljivi v zavihku Bližnji viri, na spletni aplikaciji Karta pa si lahko podatke za vse vire ogledate tako, da kliknete na posamezen znak za vir.

 

Operacija, ki jo sofinancira EU

Vsebine so sofinancirane s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, projekta Forum EMS ter Evropske unije - Evropski sklad za regionalni razvoj.