DALJNOVODI

Več o...

izpostavljenosti prebivalstva

nizkofrekvenčnim magnetnim poljem je na voljo v

vplivnih območjih,

to je območjih, kjer so presežene mejne vrednosti, je za različne vire, tudi daljnovode, predstavljeno v brošuri Vplivna območja , ki jo je pripravil Forum EMS.

vplivu rekonstrukcije

220 kV daljnovoda v 400 kV daljnovod si lahko preberete v študiji

Valič B, Trček T, Gajšek P. Izpostavljenost prebivalstva električnim in magnetnim poljem po rekonstrukciji 220 in 400 kV daljnovodov. Inštitut za neionizirna sevanja, 2014. [PDF]

trajni izpostavljenosti

v bližini visokonapetostnih daljnovodov si lahko preberete v poročilu.

Valič B, Trček T, Gajšek P. Trajne meritve magnetnega polja v bližini 220 IN 400 kV daljnovodov v Sloveniji s trenutnimi meritvami električnega polja. Inštitut za neionizirna sevanja, 2014. [PDF]

napravah za distribucijo el. energije

si lahko preberete v brošuri Naprave za distribucijo električne energije., ki jo je pripravil Forum EMS.

izpostavljenosti v različnih okoljih

si lahko preberete v poročilu Trajne meritve izpostavljenosti nizkofrekvenčnim magnetnim poljem v bivalnem okolju , ki podaja rezultate trajnih meritev znotraj stavb v treh tipih okoja: na vplivnih območjih daljnovodov, na vplivnih območjih transformatorskih postaj in v tipičnem gospodinjstvu, kjer v bližini ni daljnovodov ali transformatorskih postaj.

visokonapetostnih daljnovodih

si lahko preberete v brošuri Visokonapetostni daljnovodi., ki jo je pripravil Forum EMS. V brošure so predstavljeni vplivi električnih in magnetnih polj, ki jih povzročajo visokonapetostni daljnovodi, kablovodi in razdelilnih transformatorskih postaj.

Opis

Da lahko električna energija iz elektrarne prispe v naše domove, je potreben celoten elektroenergetski sistem, ki je sestavljen iz nizko-, srednje- in visokonapetostnih vodov. Da bi lahko prek daljnovodov ob kar najmanjših izgubah prenašali dovolj energije, morajo daljnovodi delovati pod visoko napetostjo, kar zagotavljajo transformatorske postaje, nameščene po celi državi. V Sloveniji se za distribucijo električne energije uporabljajo napetosti 400, 220, 110, 35, 20, 10 in 0,4 kV.

Električno polje, ki je posledica napetosti v elektroenergetskem sistemu, se med delovanjem le malo spreminja, saj se tudi napetosti spreminjajo le malo. Drugače je z magnetnim poljem, saj je odvisno od trenutnega toka v vodnikih, ki se spreminja od nič do največjega dopustnega toka za posamezni daljnovod glede na porabo električne energije. Običajno nazivni tokovi, to so največji trajno dopustni tokovi, znašajo 1600 A za 400 kV daljnovod, 800 A za 220 kV daljnovod in 400 A za 110 kV daljnovod. Električno in magnetno polje v okolici daljnovoda pa sta poleg tega odvisna še od razporeditve vodnikov na stebru daljnovoda (t.i. tip daljnovoda), razporeditve faz ter oddaljenosti vodnikov daljnovoda od tal.

Na sliki je prikazan najpogosteje uporabljen tip daljnovoda: dvosistemski daljnovod tipa sod. Dvosistemski je tisti daljnovod, na katerem sta nameščena dva sistema treh vodnikov (dvojni daljnovod), medtem ko je na enosistemskem nameščen en sistem 3 vodnikov. Vodniki na daljnovodih so vedno po trije skupaj, zaradi trofaznega sistema, ki se uporablja za prenos električne energije.

Sevalne obremenitve

Neposredno pod 400 kV daljnovodi magnetno polje lahko na nivoju tal preseže 40 μT, medtem ko električna poljska jakost lahko preseže 9 kV/m. Tako električno kot magnetno polje se z oddaljenostjo od daljnovoda zmanjšujeta s kvadratom razdalje. Pri oddaljenosti nad 50 m sta navadno primerljiva vrednostim, ki so običajna znotraj bivalnih objektov. Poleg tega so nivoji električnega polja zaradi sten v notranjosti stavb precej nižji kot na prostem. Za 220 kV daljnovode znaša največja izmerjena vrednost 6 kV/m ter 3 kV/m za 110 kV daljnovode. Pri 220 kV daljnovodih največja vrednost za magnetno polje doseže 22 μT in pri 110 kV daljnovodih 13 μT. V stavbah v bližini daljnovodov vrednost tega ozadja znaša do okrog 0,2 μT.

 

Slika: Električna poljska jakost E (levo) in gostota magnetnega pretoka B (desno) na višini 1 m nad tlemi za 400 kV daljnovod tipa sod. Z rdečo črto je prikazan potek za neoptimalno konfiguriran daljnovod, z modro za optimalno konfiguriran daljnovod in z zeleno mejna vrednost za I. območje.

 

Slika: Električna poljska jakost E (levo) in gostota magnetnega pretoka B (desno) na višini 1 m nad tlemi za 400 kV daljnovod tipa portal. Z rdečo črto je prikazan potek polja in z zeleno mejna vrednost za I. območje.

 

Okvirne oddaljenosti od osi daljnovoda, na katerih električno in magnetno polje lahko dosežeta mejne vrednosti za I. območje varstva pred EMS glede na uredbo o elektromagnetnem sevanju (UL RS 70/96),  so navedene v spodnjih tabelah.

 

Tabela: Električno polje – okvirne oddaljenosti od osi daljnovoda, na katerih nemoteno polje pri obravnavanih daljnovodih lahko dosega mejne vrednosti 0,5 kV/m, ki velja za I. območje varstva pred EMS.

Nazivna napetost

[kV]

Tip daljnovoda

Odmik [m]

(na nivoju tal)

400

ipsilon

46

400

sod

42

220

jelka

24

220

sod

18

110

jelka

14

110

portal

14

110

sod

11

110

donava

14

 

Tabela: Magnetno polje – okvirne oddaljenosti od osi daljnovoda, na katerih polje pri obravnavanih daljnovodih lahko dosega vrednosti 10 μT, ki velja za I. območje varstva pred EMS.

Nazivna napetost

[kV]

Nazivni tok

[A]

Tip daljnovoda

Odmik [m]

(na nivoju tal)

400

1600

ipsilon

25

400

1600

sod

28

220

800

jelka

13

220

800

sod

14

110

400

jelka

4

110

400

portal

7

110

400

sod

7

110

400

donava

7

 

Za 10 in 20 kV daljnovode pa niso potrebni nobeni varnostni odmiki, saj njihove sevalne obremenitve ne dosegajo dovoljenih mejnih vrednosti za I. območje varstva pred EMS glede na uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/96).