Neionizirna sevanja na delovnem mestu 2017

Seminar NEIONIZIRNA SEVANJA NA DELOVNEM MESTU je bil uspešno izveden.

 

O seminarju

V juliju 2016 je bila sprejeta Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem (UL RS 49/2016). Ta Uredba prvič ureja področje poklicne izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem v Sloveniji in prinaša številne novosti ter vrsto novih zahtev s področja varstva zaposlenih pred sevanji, ki izboljšujejo pogoje dela, zmanjšujejo tveganja in posledično delodajalcem narekujejo določene izboljšave.

Uredba temelji na Direktivi 2013/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) (20. posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) in razveljavitvi Direktive 2004/40/ES .

Seminar bo posvečen tudi poklicni izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem. Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem (UL RS 34/2010) je v veljavi že vse od leta 2010, številna podjetja pa še vedno niso izvedla potrebnih dejanj za zmanjšanje tveganj, povezanih s poklicno izpostavljenostjo umetnim optičnim sevanjem.

Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem prinaša številne novosti in obveznosti tako za delodajalce kot tudi za delavce, kar bo podrobno predstavljeno na seminarju. Na seminarju bodo strokovnjaki predstavili vsebino Uredbe o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem, njene zahteve za delodajalce ter potrebne korake, ki jih morajo v skladu z zahtevami Uredbe o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem delodajalci izvesti. Seminar je namenjen pregledu:

  • poklicnih izpostavljenosti neionizirnim (elektromagnetnim in umetnim optičnim) sevanjem in pregledu virov sevanj na delovnih mestih glede na Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem in Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem;
  • bioloških vplivov neionizirnih sevanj;
  • možnih vplivov elektromagnetnih in umetnih optičnih sevanj na zdravje;
  • mejnih vrednosti izpostavljenosti in z njimi povezanih tveganj glede na Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem in Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem:
  • primerov dobre prakse izvajanja nadzora nad sevanji  v skladu z zahtevami Uredbe o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem in Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem ter nadzorovanja rezultatov ocene, meritev in/ali izračunov ravni izpostavljenosti sevanjem ter obrazložitvi njihovega pomena in morebitnih tveganj;
  • ukrepov zmanjševanja izpostavljenosti sevanjem in uvajanju varnih delovnih postopkov, s katerimi se izpostavljenost  sevanjem omeji na najnižjo možno raven;
  • vrednosti in pojmov mejnih vrednosti izpostavljenosti in opozorilnih vrednosti izpostavljenosti ter s tem povezanih možnih tveganj;
  • pravilne uporabe ustrezne osebne varovalne opreme;
  • pogojev, pod katerimi so delavci upravičeni do zdravstvenega nadzora.

.

Program

9.00-9.15

Prihod in registracija udeležencev

9.15-9.30

Uvodni pozdrav

9.30-10.00

Poklicna izpostavljenost neionizirnim sevanjem
doc. dr. Peter Gajšek, Inštitut za neionizirna sevanja

10.00-10.30

Mehanizmi interakcij EMS z biološkimi sistemi
prof. dr. Tadej Kotnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

10.30-11.00

Zakonodaja o EMS na delovnih mestih
Jože Hauko, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

11.00-11.30

Odmor

11.30-12.00

Ocenjevanje tveganj
dr. Blaž Valič, Inštitut za neionizirna sevanja

12.00-12.30

Ukrepi varstva pred neionizirnimi sevanji
Tomaž Trček, Inštitut za neionizirna sevanja

12.00-12.30

Primeri dobre prakse pri uvajanju zahtev uredbe
dr. Blaž Valič, Inštitut za neionizirna sevanja

13.00-13.30

EMS in zdravje
Nina Nikolič Lebič, Medicina dela, prometa in športa ZP Štore

13.30-14.00

Razprava in zaključek

.