Poklicna izpostavljenost neionizirnim sevanjem 2015

Seminar POKLICNA IZPOSTAVLJENOST NEIONIZIRNIM SEVANJEM je bil uspešno izveden.

 

O seminarju

Nova DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA 2013/35/EU o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) (20. posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) in razveljavitvi Direktive 2004/40/ES  poleg Uredbe o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem (UL RS 34/2010) prinaša vrsto novih zahtev s področja varstva zaposlenih pred sevanji, ki izboljšujejo pogoje dela in narekujejo delodajalcem določene izboljšave. Med drugim zakonodaja določa, da morajo biti delavci, ki so pri delu izpostavljeni tveganjem zaradi elektromagnetnih in umetnih optičnih sevanj, ali njihovi predstavniki, usposobljeni za delo z viri sevanj.

Seminar je namenjen pregledu:

  • virov sevanj na delovnih mestih in možnimi vplivi na zdravje;
  • mejnih vrednosti izpostavljenosti in z njimi povezanih tveganj tako za EMS kot optična sevanja;
  • rezultatov ocene, meritev in/ali izračunov ravni izpostavljenosti sevanjem ter obrazložitvi njihovega pomena in morebitnih tveganj;
  • varnih delovnih postopkov, s katerimi se izpostavljenost  sevanjem omeji na najnižjo možno raven;
  • vrednosti in pojmov mejnih vrednosti izpostavljenosti in opozorilnih vrednosti izpostavljenosti ter s tem povezanih možnih tveganj;
  • pravilne uporabe ustrezne osebne varovalne opreme;
  • pogojev, pod katerimi so delavci upravičeni do zdravstvenega nadzora.

.

Program

8.30-9.00

Prihod in registracija udeležencev

9.00-9.15

Uvodni pozdrav

9.15-9.45

Kaj so neionizirna - elektromagnetna in optična sevanja
doc.dr. Peter Gajšek, Inštitut za neionizirna sevanja

9.45-10.30

Poklicna izpostavljenost sevanjem in možni vplivi na zdravje
doc.dr. Peter Gajšek, Inštitut za neionizirna sevanja

10.30-11.00

Predstavitev zahtev nove direktive 2013/35/EU
dr. Blaž Valič, Inštitut za neionizirna sevanja

11.00-11.15

Odmor

11.15-12.00

Delavnica 1
Nizkofrekvenčna EMS

Delavnica 2
Visokofrekvenčna EMS

Delavnica 3
Optična sevanja

12.00-12.30

Ocenjevanje tveganj zaradi EMS - primer dobre prakse
dr. Blaž Valič, Inštitut za neionizirna sevanja

12.30-13.00

Zaščitni ukrepi varstva pred sevanji
Tomaž Trček, Inštitut za neionizirna sevanja

13.00-13.30

Razprava in zaključek

.