Elektromagnetna sevanja na delovnem mestu 2016

Seminar ELEKTROMAGNETNA SEVANJA NA DELOVNEM MESTU je bil uspešno izveden.

 

O seminarju

Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem je v zaključni fazi sprejemanja. Nedavno je bil osnutek Uredbe o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem tudi javno objavljen z namenom zbiranja pripomb in dopolnitev s strani zainteresirane javnosti. Uredba bo v Sloveniji prvič uredila področje poklicne izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem in prinaša številne novosti ter vrsto novih zahtev s področja varstva zaposlenih pred sevanji, ki izboljšujejo pogoje dela, zmanjšujejo tveganja in posledično delodajalcem narekujejo določene izboljšave.

Uredba temelji na Direktivi 2013/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) (20. posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) in razveljavitvi Direktive 2004/40/ES . Direktiva določa, da morajo države članice sprejeti zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 1. julija 2016. Zato je pričakovati, da bo Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem pričela veljati še pred tem skrajnim rokom oziroma najkasneje do 1. julija 2016.

Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem prinaša novosti in obveznosti za delodajalce, kar bo podrobno predstavljeno na seminarju. Na seminarju bodo strokovnjaki predstavili vsebino Uredbe o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem, njene zahteve za delodajalce ter potrebne korake, ki jih morajo v skladu z zahtevami Uredbe o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem delodajalci izvesti. Seminar je namenjen pregledu:

  • poklicnih izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem in pregledu virov sevanj na delovnih mestih glede na Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem;
  • bioloških vplivov elektromagnetnih sevanj;
  • možnih vplivov elektromagnetnih sevanj na zdravje;
  • mejnih vrednosti izpostavljenosti in z njimi povezanih tveganj glede na Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem;
  • primerov dobre prakse izvajanja nadzora nad sevanji  v skladu z zahtevami Uredbe o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem ter nadzorovanja rezultatov ocene, meritev in/ali izračunov ravni izpostavljenosti sevanjem ter obrazložitvi njihovega pomena in morebitnih tveganj;
  • ukrepov zmanjševanja izpostavljenosti sevanjem in uvajanju varnih delovnih postopkov, s katerimi se izpostavljenost  sevanjem omeji na najnižjo možno raven;
  • vrednosti in pojmov mejnih vrednosti izpostavljenosti in opozorilnih vrednosti izpostavljenosti ter s tem povezanih možnih tveganj;
  • pravilne uporabe ustrezne osebne varovalne opreme;
  • pogojev, pod katerimi so delavci upravičeni do zdravstvenega nadzora.

.

Program

9.00-9.15

Prihod in registracija udeležencev

9.15-9.30

Uvodni pozdrav

9.30-10.00

Poklicna izpostavljenost EMS
doc.dr. Peter Gajšek, Inštitut za neionizirna sevanja

10.00-10.30

Biološki učinki EMS
prof. dr. Tadej Kotnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

10.30-11.00

EMS in zdravje
doc. dr. Metoda Dodič-Fikfak, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštut za medicino dela, prometa in športa

11.00-11.30

Odmor

11.30-12.00

Predstavitev nove uredbe o EMS na delovnih mestih
Jože Hauko, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

12.00-12.30

Primeri dobre prakse pri uvajanju zahtev uredbe
dr. Blaž Valič, doc. dr. Peter Gajšek, Tomaž Trček, Inštitut za neionizirna sevanja

12.00-12.30

Ocenjevanje tveganj
dr. Blaž Valič, Inštitut za neionizirna sevanja

13.00-13.30

Ukrepi varstva pred EMS
Tomaž Trček, Inštitut za neionizirna sevanja

13.30-14.00

Razprava in zaključek

.