Ciljno raziskovalni projekt: Ocena zdravstvenih tveganj zaradi izpostavljenosti otrok virom nizkofrekvenčnih magnetnih polj v Sloveniji

Električna energija, s tem pa tudi naprave in objekti elektroenergetskega sistema, so postali nepogrešljiv sestavni del sodobne družbe. Vse obstoječe elektroenergetske naprave in sistemi so tudi vir nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih polj. Odprto ostaja vprašanje, ali lahko polja, ki jih povzročajo naprave in objekti elektroenergetskega sistema, povzročajo povečano tveganje za pojav določenih obolenj, zlasti različnih tipov raka. Dosedanje epidemiološke raziskave nizkofrekvenčnih magnetnih polj kažejo, da je pri otrocih, pri katerih 24-urna povprečna izpostavljenost magnetnemu polju presega 0,4 µT, tveganje obolenja za levkemijo približno dvakratnik tveganja pri otrocih, pri katerih je ta izpostavljenost pod 0,1 µT. Vzročne povezave med izpostavljenostjo in zbolevanjem, kot tudi povezave z drugimi raki te epidemiološke raziskave niso uspele potrditi. Svetovna zdravstvena organizacija pripisuje visoko prioriteto izvedbi študij, s katerimi bi na združenih podatkih ocenjevali povezavo med nizkofrekvenčnimi magnetnimi polji in rakom, predvsem otroškimi levkemijami in možganskimi tumorji; posebej izpostavljajo potrebo po (a) določitvi tistega dela populacije in/ali bolnikov, ki prebivajo v bližini virov nizkofrekvenčnih EM polj in/ali so izpostavljeni visokim jakostim teh polj ter (b) nepristranski oceni tveganja raka v odvisnosti od izpostavljenosti tem poljem. Z namenom ugotoviti dejansko stanje izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem v Sloveniji in preveriti ali na bolj izpostavljenih področjih otroci pogosteje zbolevajo za rakom smo se v projektu združile tri raziskovalne organizacije (Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Onkološki inštitut Ljubljana ter Inštitut za neionizirna sevanja) z mednarodno priznanimi strokovnjaki in referencami s področij meritev izpostavljenosti, numerične dozimetrije, izdelave ocen izpostavljenosti in analize populacijskega bremena raka. V okviru projekta, ki poteka med leti 2018-2021, bomo:

  • Izdelali prvo karto obremenjenosti okolja z nizkofrekvenčnimi magnetnimi polji za celotno Slovenijo, ki bo hkrati upoštevala prispevke zaredi različnih vrst visokonapetostnih daljnovodov in transformatorskih postaj.
  • Izvedli meritve osebne izpostavljenosti otrok in sevalnih obremenitev zaradi različnih virov polj, ki bodo skupaj s karto obremenjenosti okolja z nizkofrekvenčnimi magnetnimi polji in s podatkom o prebivališču osnova za določitev letne povprečne izpostavljenosti tem poljem za otroke starosti od 5 do 18 let.
  • Pripravili analizo pojavljanja otroških rakov v Sloveniji v zadnjih 50. letih z uporabo populacijskih rutinsko zbranih podatkov Registra raka Republike Slovenije, ki vsebuje natančne podatke o vseh zbolelih (lastnostih bolnika vključno z geografsko koordinato bivališča ob diagnozi in podrobnostih o bolezni) ter osnovne demografske podatke o zdravi populaciji. Razkrili bomo področja v Sloveniji, kjer je breme otroških rakov (levkemij) večje od povprečja.
  • S pomočjo karte obremenjenosti okolja z nizkofrekvenčnimi magnetnimi polji preverili, ali je tveganje otroških rakov v Sloveniji večje v okoljih, kjer so obremenitve z magnetnimi polji večje od 0,4 µT (v dosedanjih raziskavah opredeljena raven sevanja, katere preseganje se povezuje z večjim tveganjem levkemij pri otrocih).
  • Predstavili rezultate raziskave dvotirno: prilagojeno za strokovno in za laično javnost.

Sodelovanje v raziskavi

Z namenom poiskati odgovore na zgoraj orisana vprašanja in predlagati ustrezne rešitve je projekt zasnovan tako, da v ospredje postavlja analizo izpostavljenosti otrok nizkofrekvenčnim MP. Da bi lahko ovrednotili izpostavljenosti otrok od 5. do 18. leta starosti nizkofrekvenčnim MP v Sloveniji, moramo izvesti meritve osebne izpostavljenosti otrok magnetnim poljem, vključno z višjimi harmonskimi komponentami, ter določiti tipične sevalne obremenitve otrok v različnih mikro okoljih.

Inštitut za neionizirna sevanja (INIS) kot neodvisna raziskovalna organizacija, akreditirana za področje meritev in ocene tveganja zaradi elektromagnetnih sevanj, kot partner v okviru projekta izvaja analizo izpostavljenosti otrok nizkofrekvenčnim MP. V okviru projekta želimo pridobiti čim več podatkov o osebni izpostavljenosti otrok MP v Sloveniji. Zato želimo v raziskavi podrobneje analizirati izpostavljenost nizkofrekvenčnim MP 50 otrok. Otroci bodo nosili pri sebi 48 ur majhen prenosni dozimeter za merjenje nizkofrekvenčnih MP ter prek posebne aplikacije izpolnjevali dnevnik o aktivnostih. Ob tem naj poudarimo, da je tak dozimeter pasivna merilna naprava – zgolj zajema in shranjuje vrednosti lokalne gostote magnetnega pretoka ter ne oddaja nobenih signalov za povezovanje z okoljem.

Raziskava bo potekala med septembrom 2018 in februarjem 2019. V raziskavi lahko sodelujejo otroci med 5. in 18. letom starosti. Še posebno bi radi v raziskavo pritegnili otroke in njihove družine, ki živijo v oddaljenosti do 150 m od visokonapetostnih daljnovodov in do 50 m od transformatorskih postaj. V kolikor poznate tudi druge otroke, ki živijo na takšnih oddaljenostih od visokonapetostnih daljnovodov ali transformatorskih postaj, vas vabimo, da jim posredujete naše vabilo za sodelovanje v raziskavi.

Vljudno vabimo vse zainteresirane starše in otroke ter tudi šole, da se vključite v slovensko raziskavo o ugotavljanju osebne izpostavljenosti otrok MP. Svojo namero s točnimi podatki (ime, naslov, kontaktni podatki) nam čim prej sporočite po elektronski pošti na info@inis.si, nas pokličete na 01 5682732 (dr. Blaž Valič, Tomaž Trček) ali izpolnite spodnjo prijavnico. Vsakega odziva bomo zelo veseli. Naknadno vam bomo poslali še vsa podrobnejša navodila ter izjavo za sodelovanje v raziskavi. Hvala za sodelovanje v naprej.

Vsi osebni podatki, zbrani s tem projektom, bodo skladno z zakonom o varovanju osebnih podatkov uporabljeni izključno za namene tega projekta. Obenem izjavljamo, da ne obstaja konflikt interesov glede izida raziskav.

Prijavnica

Otrok (ime in priimek)
Starost otroka
Starši (ime in priimek)
Naslov
Elektronska pošta
Telefon
 
 

Kontakt in dodatna vprašanja

Dr. Peter Gajšek
tel: (01) 5682733
e-mail: peter.gajsek(at)inis.si