5G

Opis

V javnosti velja prepričanje, da sedaj ni dovolj podatkov o tem kakšne konkretne nevarnosti sevanja bo prinesla vzpostavitev 5G omrežja. Katere informacije bi rabili za preučitev teh tveganj in kdaj bodo predvidoma znane? Podatkov v znanstveni literaturi o vplivih visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj na zdravje ljudi je povsem dovolj, da lahko z veliko znanstveno gotovostjo določimo mejne vrednosti. Ta literatura obsega tudi raziskave o vplivih milimetrskih valov na organizme (nad 30 GHz), kjer bo v omejenih primerih v tem frekvenčnem območju delovala tudi nova tehnologija 5G (med 600 MHz in 86 GHz). Na voljo je veliko podatkov o bioloških učinkih številnih že delujočih naprav v zdravstvu v območju milimetrskih valov (npr. EHF terapija), varovanju (npr. body scanner), obrambi (npr. ADS) in telekomunikacijah (npr.satelitske povezave, wirelessHD).Prepričani smo, da se bodo bolj podrobne in fokusirane raziskave o posameznih tehnologijah (npr. 5G) še nadaljevale, saj obstajajo določene vrzeli v poznavanju posameznih specifičnih interakcij glede na frekvence in jakosti signalov. Naš največji raziskovalni interes je usmerjen predvsem v ugotavljanje vplivov kumulativnih sevalnih obremenitev z različnimi tehnologijami na zdravje.Kakšnim morebitnim tveganjem bi lahko bili izpostavljeni ljudje zaradi vzpostavitve mobilnega omrežja 5G?Ko visokofrekvenčna (VF) EMS pri širjenju skozi prostor naletijo na človeka ali drugo živo snov, se jih določen del v tej snovi absorbira. Znano je, da se VF EMS zelo dobro absorbirajo v snovi, ki vsebuje veliko vode, absorbirana energija pa se pri dovolj visokih jakostih skoraj v celoti spremeni v toploto. Visokofrekvenčna EMS frekvenc med 1 MHz in 10 GHz prodrejo v izpostavljeno tkivo in pri dovolj visoki jakosti zaradi absorbirane energije v tkivu proizvajajo toploto ter s tem povzročijo njegovo segrevanje. Vdorna globina, ki je odvisna od vsebnosti vode v posameznem tkivu, pri frekvenci 10 GHz znaša v povprečju le 4 mm. Tako se visokofrekvenčna EMS nad 10 GHz, kjer bo delovala tudi tehnologija 5G, skoraj v celoti absorbirajo na površini kože. Z znanstvenimi raziskavami v laboratoriju je bilo ugotovljeno, da izpostavljenost visokofrekvenčnim EMS nad 10 GHz pri gostoti pretoka moči nad 1000 W/m2 škodljivo vpliva na zdravje, saj lahko povzroči katarakto očesne leče in opekline na koži. Sevalne obremenitve, ki jih lahko najdemo v okolici baznih postaj in drugih naprav 5G, pa so vsaj 10.000 – 100.000 krat nižje in takih vplivov ne morejo povzročati.Nekatere raziskave so pokazale, da lahko VF EMS vplivajo na telesna tkiva in organe tudi pri jakostih, ki so prenizke, da bi povzročile značilno segrevanje. Vendar pa znanstveniki v nobeni izmed ponovitev teh raziskav niso potrdili negativnih vplivov na zdravje pri izpostavljenostih pod mednarodno sprejetimi mejnimi vrednostmi. Obstaja nekaj dokazov o netermičnih učinkih na celice kot posledici absorpcije VF EMS pri jakostih, pri katerih ne opazimo povišanja telesne temperature. Ti učinki vključujejo spremembe v električni aktivnosti možganov, spremembe v aktivnostih encimov ter spremembe mobilnosti ionov, ki so odgovorni za prenos informacij v celice tkiva. Noben rezultat teh študij ni bil neodvisno ponovljen, zato ne moremo trditi, da VF EMS pri izpostavljenostih pod mejnimi vrednostmi predstavljajo tveganje za človekovo zdravje. Ob tem moramo poudariti, da biološki učinek, ki smo ga morda opazili pri izoliranih celicah zunaj človeškega telesa, ne pomeni nujno dokaza o vplivu na zdravje. V povezavi z možnimi netermičnimi učinki Svetovna zdravstvena organizacija ugotavlja, da nobena raziskava ni pokazala na obstoj negativnih vplivov na zdravje pri jakostih pod dovoljenimi mejnimi vrednostmi, kljub dejstvu, da lahko VF EMS vplivajo na biološke sisteme pri jakostih, ki so premajhne za zaznavni dvig temperature.V čem se ta sevanja razlikujejo od že vpeljanih tehnologij za brezžične komunikacije?Pričakovane sevalne obremenitve, ki jih bo prinesla tehnologija 5G so na nek način podobne že obstoječim dosedanjim generacijam brezžičnih sistemov (2G, 3G in 4G), ki smo jih integrirali pred leti. Ocenjujemo, da se bodo skupne sevalne obremenitve zaradi nove tehnologije 5G v splošnem povečale za nekaj odstotkov. Predvsem pa pričakujemo, da se bodo bazne postaje nizkih oddajnih moči nameščale gosteje in bližje uporabnikom. Pri tem bo nedvomno velik izziv ustrezen dialog med vsemi deležniki, ki pa ga lahko dosežemo le z nepristranskim komuniciranjem tveganj in zagotavljanjem ustreznega nadzora. Razlike bodo predvsem v tehničnih lastnostih in zmogljivostih (gostoti baznih postaj, oddajne frekvence, modulacija, vzorci izpostavljenosti, …) ter na drugi strani seveda neslutenih uporabniških možnostih.Ali lahko na kratko opredelite te standarde za varno delovanje omrežja 5G? Je dovolj časa, da se v tem času predvidijo nevarnosti in izračunajo tveganja za ljudi?V prvi vrsti gre za produktne standarde IEC/EN za ugotavljanje skladnosti naprav z obstoječimi mednarodnimi smernicami. Ti so zelo pomembni, saj gre za tako imenovano dozimetrično preverjanje sevalnih obremenitev vsakega novega produkta, ki se pojavi na trgu ali pa se umešča v okolje. Na drugi strani pa so v postopku sprejemanja tudi nove smernice o VF EMS Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirmini sevanji (ICNIRP). Obe skupini standardov in smernic, ki jih pričakujemo še letos, sta ključni za preverjanje možnih vplivov nove tehnologije 5G na zdravje in zagotavljanje skladnosti pri umeščanju v prostor.Kakšna so trenutne znanstvene ugotovitve?5G je gotovo tema, ki polni časopise in bloge že nekaj časa, še preden se je v resnici sploh začela. Zato lahko zasledimo veliko civilnih pobud za ustavitev vseh aktivnosti, dokler vseh vprašanj o morebitnih tveganjih ne raziščemo. Vedno je tako, da je tehnologija korak pred popolnim poznavanjem njenih vplivov na zdravje in okolje. Zato za oceno tveganja seveda rabimo določene raziskave, ki pa se bodo lahko šele začele z vzpostavitvijo vseh standardov in delujočim sistemom nove generacije 5G.Nepoznavanje in neotipljivost EMS pri ljudeh vzbujata zaskrbljenost, saj menijo, da izpostavljenost EMS iz različnih virov (visokonapetostni daljnovodi, radarji, mobilni telefoni, bazne postaje in gospodinjski aparati…) lahko predstavlja zdravstveno tveganje, še posebej za otroke. To pa velja predvsem za nove, nepoznane tehnologije, kot je 5G. Zaradi tega se bojimo, da lahko zaradi slabega komuniciranja med deležniki pride do številnih nepotrebnih zapletov pri izgradnji novega omrežja. To lahko argumentiramo s preteklimi izkušnjami, ko država ni ustrezno komunicirala pri izgradnji omrežja GSM-R ter s tem zanetila vsesplošno nasprotovanje javnosti.Za konec bi lahko strnili misli, da doslej opravljene raziskave na zdravih prostovoljcih v frekvenčnem območju 5G ne kažejo, da bi izpostavljenost šibkim jakostim polj, ki so nižje od znanstveno potrjenih mejnih vrednosti, povzročala zaznavne škodljive vplive na zdravje. Izpostavljenost višjim jakostim, ki je lahko nevarna, pa je omejena z mednarodnimi priporočili ter domačo zakonodajo.