Novica

18.02.2019 10:00

Poročilo o trajnih meritvah izpostavljenosti nizkofrekvenčnim magnetnim poljem v bivalnem okolju

Ker smo v vsakdanjem življenju izpostavljeni najrazličnejšim kombinacijam električnih in magnetnih polj, bi glede na množično izpostavljenost lahko že majhni škodljivi učinki na zdravje povzročili velik javno-zdravstveni problem. Da bi ugotovili dejansko največjo 24-urno povprečno izpostavljenost ljudi nizkofrekvenčnim magnetnim poljem, smo izvedli pilotno raziskavo v različnih bivalnih mikrookoljih v R Sloveniji

Ker so magnetna polja nizkih frekvenc prisotna praktično povsod je poznavanje njihove porazdelitve in jakosti še toliko večjega pomena. Trajne meritve nizkofrekvenčnih magnetnih polj so bile izvedene v bivalnem okolju, kjer se trajno zadržujejo ljudje v različnih mikrookoljih, in sicer:

  • na vplivnih območjih daljnovodov (DV) v bivalnem okolju znotraj stavb (3),
  • na vplivnih območjih transformatorskih postaj (TP) v bivalnem okolju znotraj stavb (3),
  • v tipičnem gospodinjstvu (3), kjer se uporabljajo različne električne naprave in niso v bližini transformatorskih postaj niti v bližini daljnovoda.

Pregled rezultatov meritev kaže, da so najvišje 24-urne povprečne vrednosti gostote magnetnega pretoka ugotovljene v bivalnih okoljih, ki se nahajajo v neposredni bližini transformatorske postaje. Vrednosti so celo višje od vrednosti magnetnih polj na lokacijah, ki se nahajajo v bližini visokonapetostnih daljnovodov. Za lokacije v bližini transformatorske postaje so znašale najvišje 24-urne povprečne vrednosti magnetnega polja 0,65, 0,89 ter 0,53 µT, za lokacije v bližini daljnovodov pa so te vrednosti znašale 0,20, 0,25 ter 0,06 µT. Vzrok temu je gotovo v oddaljenosti. Na vseh lokacijah, kjer se je v bližini nahajala transformatorska postaja, so bile oddaljenosti med transformatorsko postajo in mestom meritve majhne (od enega do pet metrov), medtem ko je bila oddaljenost lokacij v bližini daljnovodov od samih daljnovodov znatno večja: 10 m za srednjenapetostni 20 kV daljnovod, ter 35 m in več za visokonapetostne 100, 220 in 400 kV daljnovode.

Na voljo je celotno poročilo Trajne meritve izpostavljenosti nizkofrekvenčnim magnetnim poljem v bivalnem okolju .