Novica

22.03.2021 19:00

Posodobljena E-karta EMS

Vsebina E-krate EMS, ki prikazuje obremenjenost okolja z visokofrekvenčnimi EMS, je bila v celoti posodobljena.

Pri izračunu obremenjenosti okolja je bilo upoštevanih skupno več kot 39.000 virov visokofrekvenčnih EMS v okolju, kar je 10.000 virov več kot v letu 2018. Upoštevani so vsi radijski in televizijski oddajniki in vse bazne postaje. Pri tem se kot vir upošteva vsak radijski oddajnik in vsaka celica bazne postaje posebej. Upoštevane in prikazane niso tiste bazne postaje, ki se nahajajo znotraj stavb ali v predoru. Znotraj stavb (indoor) je skoraj 1000 baznih postaj, v predorih pa nekaj več kot 150 baznih postaj. Izračun vključuje tudi bazne postaje sistema GSM-R, ki so namenjene za potrebe železniškega prometa v Sloveniji in zagotavljajo pokrivanje s signalom GSM-R na območju celotne železniške infrastrukture v Sloveniji, tudi znotraj predorov. Visokofrekvenčni viri, ki v izračunu niso upoštevani, so naslednji:

 • bazne postaje znotraj predorov, ker je njihovo sevanje omejeno na območje znotraj predora in bi bilo njihovo upoštevanje kot vira sevanja, ki obremenjuje neustrezno, prav tako se vrednosti na karti prikazujejo na višini 1 m nad tlemi, kar je za območje znotraj predora nemogoče prikazati na karti,
 • bazne postaje znotraj stavb (indoor), saj njihovo sevanje zanemarljivo malo vpliva na obremenitev okolja. Indoor bazne postaje so postavljene znotraj večjih objektov in so namenjene zagotavljanju pokritosti znotraj stavb,
 • radarji, ker povzročajo pulzna EMS in se vrednotijo ločeno od drugih visokofrekvenčnih virov,7
 • telekomunikacijski sistemi, namenjeni za varnost, reševanje in obrambo, ker podatki o tovrstnih virih iz varnostnih razlogov niso na voljo.

Po posameznih tipih virov so v izračunu upoštevani:

 • 4 srednjevalovni AM radijski oddaljniki,
 • 396 FM radijskih oddajnikov,
 • 22 digitalnih radijskih oddajnikov T-DAB,
 • 264 televizijskih oddajnikov,
 • 10666 celic sistema GSM (2. generacija mobilne telefonije),
 • 10174 celic sistema UMTS (3. generacija mobilne telefonije),
 • 16190 sistema LTE (4. generacija mobilne telefonije),
 • 726 celic GSM-R.

Podatki o številu celic različnih mobilnih tehnologij in njihovih spremembah glede na leto 2018 kažejo, da se omrežje GSM sicer še vedno širi, a relativno počasi, od leta 2018 je število celic naraslo za 2917. Število celic sistema UMTS se je v zadnjih letih celo znižalo (od leta 2018 za 426), kar kaže na to, da se tehnologija UMTS počasi opušča, znatno pa je naraslo število celic sistema LTE (od leta 2018 za 6865) in predstavljajo 44 % vseh celic.

Rezultati izračunov kažejo, da so se sevalne obremenitve zaradi povečanja števila virov povečale, a so kljub temu še vedno zelo nizke. Ob pregledovanju podatkov o sevalnih obremenitvah je potrebno upoštevati, da so vrednosti EMS na karti prikazane v odstotkih mejnih vrednosti za I. območje varstva pred sevanji. V I. območje varstva pred sevanji spadajo bivalna območja in območja, namenjena vzgoji, izobraževanju, zdravstvu, rekreaciji in podobno. Te mejne vrednosti so 10 krat strožje od mednarodno priporočenih oziroma od tistih, ki veljajo na II. območju varstva pred sevanji. Zato je pri opazovanju vrednosti potrebno biti pozoren na to, kje se neka lokacija nahaja ter ali glede na rabo prostora sodi v I. območje varstva pred sevanji ali v II. območje varstva pred sevanji. Npr. v bližini radijskega oddajnika na Nanosu izračuni kažejo, da sevalne obremenitve presegajo 100 odstotkov. A glede na rabo prostora območje v okolici oddajnika na Nanosu sodi v II. območje varstva pred sevanji, kar pomeni, da so zaradi 10 krat višjih mejnih vrednosti na II. območju varstva pred sevanji dopustne sevalne obremenitve do 1000 odstotkov mejnih vrednosti za I. območje varstva pred sevanji, ki se prikazujejo na karti. Karta obremenitev zalo dobro kaže poselitev Slovenije ter potek pomembne prometne infrastrukture. Kljub temu, da so po številu na prvem mestu bazne postaje, so največje sevalne obremenitve prisotne v bližini velikih oddajnih centrov, kjer je na enem mestu zbranih več virov, od radijskih in televizijskih oddajnikov do baznih postaj. Takšne lokacije so npr. Nanos, Trstelj, Kuk, Krvavec, Bele vode, vendar se tovrstni oddajniki običajno nahajajo izven urbanih območij in zato tam veljajo mejne vrednosti za II. območje varstva pred sevanji.