Novica

18.07.2016 10:00

Sprejetje uredbe o varovanju delavcev pred EMS

7. julija 2016 je bila v Uradnem listu 49/2016 objavljena Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem (EMS).

Ta Uredba prvič ureja področje poklicne izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem v Sloveniji in prinaša številne novosti ter vrsto novih zahtev s področja varstva zaposlenih pred sevanji, ki izboljšujejo pogoje dela, zmanjšujejo tveganja in posledično delodajalcem narekujejo določene izboljšave. Uredba temelji na Direktivi 2013/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) (20. posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) in razveljavitvi Direktive 2004/40/ES.

Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem brez prehodnega obdobja prinaša številne novosti in obveznosti tako za delavce kot tudi za delodajalce. Slednji morajo v skladu z novo zakonodajo:

  • zagotoviti, da izpostavljenost delavcev elektromagnetnim sevanjem ne presega vrednosti, določenih v uredbi;
  • oceniti vsa tveganja, ki nastanejo zaradi elektromagnetnih sevanj na delovnem mestu, skladno z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in po potrebi izmeriti ali izračunati ravni elektromagnetnih sevanj, ki so jim delavci izpostavljeni;
  • posodobiti ocene tveganja, še zlasti če so nastale znatne spremembe, zaradi katerih bi ocena tveganja zastarela, ali če ugotovitve zdravstvenega nadzora pokažejo, da je to potrebno;
  • izdelati in izvajati programa tehničnih ali organizacijskih ukrepov za preprečevanje izpostavljenosti, ki presega mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na zdravje in mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na čutila;
  • prilagoditi ukrepe zahtevam posebno ogroženih delavcev oziroma individualnim ocenam tveganja, zlasti za tiste delavce, ki so prijavili uporabo aktivnih ali pasivnih medicinskih vsadkov, kot so srčni spodbujevalniki, uporabo medicinskih naprav, ki se nosijo na telesu, kot so inzulinske črpalke, ali za noseče delavke, ki so delodajalca obvestile o nosečnosti;
  • zagotoviti, da so delovna mesta, na katerih obstaja verjetnost, da so delavci izpostavljeni elektromagnetnim sevanjem, ki presegajo opozorilne vrednosti, opredeljena in ustrezno označena, dostop do njih pa ustrezno omejen;
  • sprejeti dodatne ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti pod mejne vrednosti uredbe in ugotoviti in zabeležiti razloge, zaradi katerih so bile mejne vrednosti izpostavljenosti presežene;
  • zagotoviti, da so delavci, ki so pri delu izpostavljeni tveganjem zaradi elektromagnetnih sevanj, in njihovi predstavniki obveščeni in usposobljeni za delo glede na ugotovitve ocene tveganja;
  • zagotoviti posvetovanja in sodelovanja delavcev ali njihovih predstavnikov glede zadev iz uredbe;
  • zagotoviti ustrezne zdravstvene preglede tistim delavcem, ki poročajo o neželenih ali nepričakovanih vplivih na zdravje, ali kadar je ugotovljeno, da izpostavljenost presega mejne vrednosti izpostavljenosti.

Ker smo mednarodno priznana akreditirana institucija na področju varstva pred EMS, smo s strokovnim kadrom, mednarodnimi povezavami in laboratorijsko opremo vrhunsko usposobljeni, da odgovorimo na vsa vaša vprašanja glede ocenjevanja tveganj zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem na delovnih mestih v skladu z novo zakonodajo. INIS je pooblaščen s strani MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE za opravljanje periodičnih in drugih preiskav fizikalnih škodljivosti v delovnem okolju posebno za področje optičnih in elektromagnetnih sevanj.