Novica

02.10.2018 10:00

Osnutek novih smernic ICNIRP za visoke frekvnece

Na spletni strani Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji ICNIRP je na voljo osnutek novih smernic za izpostavljenost ljudi visokofrekvnečnim elektromagnetnim sevanjem. V smernicah predlagane izvedene mejne vrednosti se bistveno ne razlikujejo od trenutnih mejnih vrednosti smernic ICNIRP, ki za visoke frekvence ostajajo nespremenjene že vse od leta 1998 in ki jim sledi tudi slovenska Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, s to izjemo, da uredba za bivalna območja, območja namenjena vzgoji, izobraževanju, zdravstvu in rekreaciji določa še 10 krat nižje vrednosti.

V času do 9. oktobra 2018 komisija tudi sprejama pripombe in dopolnila na osnutek smernic. Vsi, ki bi želeli podati svoje pripombe, lahko na splenti strani ICNIRP najdete ustrezen obrazec za oddajo pripomb..