Novica

02.09.2018 11:00

Projekt CRP

Električna energija, s tem pa tudi naprave in objekti elektroenergetskega sistema, so postali nepogrešljiv sestavni del sodobne družbe. Vse obstoječe elektroenergetske naprave in sistemi so tudi vir nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih polj. Odprto ostaja vprašanje, ali lahko polja, ki jih povzročajo naprave in objekti elektroenergetskega sistema, povzročajo povečano tveganje za pojav določenih obolenj, zlasti različnih tipov raka. Dosedanje epidemiološke raziskave nizkofrekvenčnih magnetnih polj kažejo, da je pri otrocih, pri katerih 24-urna povprečna izpostavljenost magnetnemu polju presega 0,4 µT, tveganje obolenja za levkemijo približno dvakratnik tveganja pri otrocih, pri katerih je ta izpostavljenost pod 0,1 µT. Vzročne povezave med izpostavljenostjo in zbolevanjem, kot tudi povezave z drugimi raki te epidemiološke raziskave niso uspele potrditi. Svetovna zdravstvena organizacija pripisuje visoko prioriteto izvedbi študij, s katerimi bi na združenih podatkih ocenjevali povezavo med nizkofrekvenčnimi magnetnimi polji in rakom, predvsem otroškimi levkemijami in možganskimi tumorji; posebej izpostavljajo potrebo po (a) določitvi tistega dela populacije in/ali bolnikov, ki prebivajo v bližini virov nizkofrekvenčnih EM polj in/ali so izpostavljeni visokim jakostim teh polj ter (b) nepristranski oceni tveganja raka v odvisnosti od izpostavljenosti tem poljem. Z namenom ugotoviti dejansko stanje izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem v Sloveniji in preveriti ali na bolj izpostavljenih področjih otroci pogosteje zbolevajo za rakom smo se v projektu združile tri raziskovalne organizacije (Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Onkološki inštitut Ljubljana ter Inštitut za neionizirna sevanja) z mednarodno priznanimi strokovnjaki in referencami s področij meritev izpostavljenosti, numerične dozimetrije, izdelave ocen izpostavljenosti in analize populacijskega bremena raka. V okviru projekta, ki poteka med leti 2018-2021, bomo:

  • Izdelali prvo karto obremenjenosti okolja z nizkofrekvenčnimi magnetnimi polji za celotno Slovenijo, ki bo hkrati upoštevala prispevke zaredi različnih vrst visokonapetostnih daljnovodov in transformatorskih postaj.
  • Izvedli meritve osebne izpostavljenosti otrok in sevalnih obremenitev zaradi različnih virov polj, ki bodo skupaj s karto obremenjenosti okolja z nizkofrekvenčnimi magnetnimi polji in s podatkom o prebivališču osnova za določitev letne povprečne izpostavljenosti tem poljem za otroke starosti od 5 do 18 let.
  • Pripravili analizo pojavljanja otroških rakov v Sloveniji v zadnjih 50. letih z uporabo populacijskih rutinsko zbranih podatkov Registra raka Republike Slovenije, ki vsebuje natančne podatke o vseh zbolelih (lastnostih bolnika vključno z geografsko koordinato bivališča ob diagnozi in podrobnostih o bolezni) ter osnovne demografske podatke o zdravi populaciji. Razkrili bomo področja v Sloveniji, kjer je breme otroških rakov (levkemij) večje od povprečja.
  • S pomočjo karte obremenjenosti okolja z nizkofrekvenčnimi magnetnimi polji preverili, ali je tveganje otroških rakov v Sloveniji večje v okoljih, kjer so obremenitve z magnetnimi polji večje od 0,4 µT (v dosedanjih raziskavah opredeljena raven sevanja, katere preseganje se povezuje z večjim tveganjem levkemij pri otrocih).
  • Predstavili rezultate raziskave dvotirno: prilagojeno za strokovno in za laično javnost

Več o projektu na strani projekta Ocena zdravstvenih tveganj zaradi izpostavljenosti otrok virom nizkofrekvenčnih magnetnih polj v Sloveniji.