Meritve EMS

Inštitut za neionizirna sevanja je akreditiran strani Slovenske Akreditacije (LP-059) za izvajanje meritev elektromagnetnih sevanj v frekvenčnem območju od 0 Hz do 40 GHz.

Razpolaga z ustrezno opremo in usposobljenimi strokovnjaki za izvajanje meritev različnih elektromagnetnih sevanj:

  • meritve nizkofrekvenčnih virov: daljnovodi, kablovodi, transformatorji...
  • meritve radiofrekvenčnih oddajnikov različnih frekvenc: FM radijski oddajniki, VHF in UHF televizijski oddajniki, GSM in UMTS bazne postaje...
  • radarji
  • elektromagnetna sevanja kot posledica različni industrijski virov: dielektrične sušilnice lesa, indukcijsko taljenje in kaljenje ...

Meritve v okolju izvajamo v skladu z zahtevami Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/1996) ter Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (UL RS 70/1996). Za delovna mesta v Sloveniji še ni sprejete zakonodaje, ki bi določala mejne vrednosti, v letu 2013 pa je bila v Evropski uniji sprejeta Direktiva 2013/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) (20. posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) in razveljavitvi Direktive 2004/40/ES . Direktivo morajo vse države članice EU v nacionalne zakonodaje prenesti do leta 2016. Inštitut za neionizirna sevanja je usposobljen in razpolaga z merilno opremo za izvajanje potrebnih meritev po tej direktivni, prav tako pa lahko podjetjem pripravi celovito storitev s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu zaradi izpostavljenosti EMS, ki vključuje potrebne meritve in izračune, strokovne podlage za ocenjevanje tveganja ter usposabljanje zaposlenih.

 

 

Širokopasovne meritve bazne postaje
Meritve RTV oddajnika
Meritve RTV oddajnika
Meritve RTP postaje
Meritve generatorja
Mertive v 110 kV stikališču