Numerični izračuni v okolju

Zakonodaja zahteva, da se pred posegom v okolje izvede celovita presoja vpliv na okolje. Poleg drugih dejavnikov je pri napravah, ki povzročajo EMS, potrebno določiti tudi vplive EMS na okolje. V takšnih primerih se oceno vplivov na okolje izvede s pomočjo numeričnih izračunov. Razvoj numeričnega modeliranja ter zlasti povečanje računalniških zmogljivosti v zadnjem obdobju je omogočilo, da je s pomočjo ustreznih programskih paketov mogoče zelo natančno določiti vplive novih še ne zgrajenih virov na okolje.

 

Bazne postaje so zelo pogost vir EMS v okolju. Ker so ponavadi nameščene visoko nad tlemi, povzročajo razmeroma majhne sevalne obremenitve. Iz zgornje slike je razvidno, da vrednost električne poljske jakosti na višini 1 m nad tlemi doseže do 2 % mejnih vrednosti glede na določila Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenskem okolju (Ur.l. RS, št. 7 0/1996) za I območje varstva pred sevanji.
S pomočjo natančnega numeričnega modela je mogoče opraviti tudi izračune kompleksnih oddajnih sistemov, kot je primer na zgornji sliki. Ob stavbi je nameščenih 11 satelitskih oddajnih anten.
Pogosto se zaradi manj očitnega posega v okolje namesto daljnovoda uporabljajo kablovodi. Pri kablovodih v okolici skorajda ni električnega polja, je pa magnetno polje, ki je posledica toka v kablovodu, tik nad kablovodom lahko sorazmeroma veliko. Na sliki je prikazana porazdelitev efektivne vrednosti gostote magnetnega pretoka B v okolici trosistemskega 20 kV kablovoda, obremenjenega s fazno simetričnim tokom 500 A. Kablovod je 1,2 m ukopan v tla. Barvna skala na levi sliki zavzame vrednosti do 4 mT. S svetlo modro barvoje prikazana vrednost 10 µT, kolikor znaša mejna vrednost gostote magnetnega pretoka pri frekvenci 50 Hz po Uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenskem okolju (Ur.l. RS, št. 7 0/1996) .
Zgornja slika prikazuje numerični izračun električne poljske jakosti v okolici tipične 110/20 kV RTP. Ker se nahaja oprema RTP nad zemljo in večinoma ni okolopljena, je vplivno območje za električno poljsko jakost večje kot za gostoto magnetnega pretoka. Z rdečjo je označeno vplivno območje za II. območje varstva pred sevanji glede na določila Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenskem okolju (Ur.l. RS, št. 7 0/1996) , z zeleno pa za I. območje varstva pred sevanji.