2.1 Kateri so viri statičnih magnetnih polj?

Magnetno polje je sila, ki jo ustvari magnet ali nastane kot posledica gibanja nabojev (električni tok). Jakost magnetnega polja običajno merimo v enotah tesla (T, mT ali μT).

Statična magnetna polja se v času ne spreminjajo in kot taka nimajo frekvence (0 Hz). Primer so na primer polja, ki jih generira permanentni magnet ali magnetno polje Zemlje.

Umetno ustvarjena magnetna polja nastanejo, ko se elektrika uporablja v obliki enosmernega toka (DC), na primer v nekaterih železniških sistemih, pri industrijskih procesih, na primer pri proizvodnji aluminija in v kloralkalnem postopku ter pri plinskem varjenju. 

Število umetnih virov je sicer omejeno, vendar pa smo priča hitremu razvoju novih tehnologij, ki generirajo statična polja. Narašča tudi število oseb z vsajenimi kovinskimi napravami, kot so na primer srčni spodbujevalniki, ki jih magnetna polja lahko prizadenejo.

Pomembna aplikacija močnih statičnih magnetnih polj je naprava za slikanje z magnetno resonanco (MR), ki proizvaja tridimenzionalne slike mehkih telesnih tkiv, kot so možgani in živčevje. Ta tehnika slikanja temelji na zelo močnem statičnem magnetu, ki lahko predstavlja visoko raven izpostavljenosti tako za pacienta kot za osebje, ki napravo upravlja.

Dosedanje raziskave so preučevale predvsem izpostavljenost izključno statičnim magnetnim poljem, številne aplikacije, predvsem MRI, pa lahko predstavljajo izpostavljenost močnim statičnim poljem v kombinaciji z visokofrekvenčnimi in drugimi elektromagnetnimi polji. Najnovejše študije se zato bolj posvečajo različnim kombinacijam polj in njihovim potencialnim učinkom.

Na vrh

2.2 Katere vplive na zdravje zaradi izpostavljenosti statičnim magnetnim poljem preučujejo znanstveniki?

Na voljo je le malo študij, ki so preučevale učinke statičnih polj, razpoložljivi izsledki pa niso dovolj za sklepanje o morebitnih vplivih statičnih magnetnih polj na zdravje.

Izvedenih je bilo precej eksperimentalnih študij na celičnih kulturah z namenom, da bi odkrili biološke učinke statičnih magnetnih polj. Eksperimentalni podatki so pokazali, da statična magnetna polja lahko povzročajo spremembe v orientaciji sil, ki delujejo na biološke molekule in celične komponente z magnetnimi lastnostmi. To so na primer hemoglobin, rodopsin (vidni pigment), prosti radikali in dušikov oksid. Tovrstne spremembe lahko vplivajo na te biološke molekule.

Študije na prostovoljcih so pokazale možne takojšnje učinke na delovanje nevronov, ko se je oseba gibala skozi statično magnetno polje ali gradient polja, ki se uporablja v medicini. Te študije še niso potrjene.

Nedavne študije na živalih potrjujejo predhodne domneve, da imajo statična magnetna polja jakosti nekaj militesla (mT) lahko neposreden učinek na nevrone. Tudi študije na celičnih kulturah kažejo, da lahko izpostavljenost statičnim magnetnim poljem v območju militesla spremeni lastnosti membrane. Te spremembe lahko povzročajo spremembe v delovanju nevronov, vendar pa so učinki verjetno reverzibilni.

Zanimive so študije na živalih, ki so preučevale vpliv statičnih magnetnih polj v militestla območju na zmanjševanje bolečin. Zastavlja pa se vprašanje, ali so glodalci v tem pogledu lahko primeren model za človeka, saj pri ljudeh po izpostavljenosti 10-krat višjim statičnim magnetnim poljem niso opazili nobenega zmanjšanja bolečine. 

Najnovejši poskusi na živalih kažejo učinek statičnih polj na krvni pretok, rast žil ter na rast in razvoj, vendar pa so nekateri izsledki protislovni in v nasprotju s predhodnimi študijami.

Kaže, da statična polja vplivajo na izločanje specifičnih genov v celicah človeka in drugih sesalcev, ti učinki pa so odvisni od trajanja izpostavljenosti in gradientov polja. Obstajajo poročila o poškodbah genskega materiala, vendar se zdi, da je te učinke mogoče odpraviti in niso trajni.

Čeprav je bilo v letih 2007 in 2008 objavljenih precej študij, še vedno primanjkuje primernih podatkov za ustrezno oceno tveganja zaradi izpostavljenosti statičnim magnetnim poljem. Potrebne so dodatne raziskave, še posebej z namenom raziskati številne različne in pogosto nasprotujoče si izsledke.

Kratkoročne učinke statičnih magnetnih polj so opazili predvsem na senzorne funkcije in sicer pri akutnih izpostavljenostih. Ni pa dokazov o trajnih škodljivih vplivih na zdravje kot posledici kratkotrajne izpostavljenosti statičnemu magnetnemu polju do jakosti nekaj tesla.

Na vrh