8.1 Zaključki glede sevanj visokih frekvenc

Visokofrekvenčna EMS (100 kHz - 300 GHz) so značilna za mobilno telefonijo in brezžična omrežja.

Vprašanje, ki je deležno posebne pozornosti, je, ali izpostavljenost visokofrekvenčnim EMS lahko povzroči raka.

Trenutno epidemiološki izsledki kažejo na to, da uporaba mobilnega telefona manj kot 10 let ne predstavlja povečanega tveganja za pojav raka. Glede daljše uporabe pa je še težko oceniti, saj le malo ljudi uporablja mobilni telefon več kot deset let.

Nove izboljšane študije, ki so preučevale morebitno povezavo med visokofrekvenčnimi EMS oddajnikov in levkemijo pri otrocih so ponudile dokaze, ki temu nasprotujejo.

Laboratorijske študije na živalih kažejo, da visokofrekvenčna EMS, kakršna so sevanja mobilnih telefonov, niti sama niti v kombinaciji z znanimi kancerogeni ne povečajo števila primerov raka pri laboratorijskih živalih. Nekatere študije so preučevale tudi višje ravni izpostavljenosti (do 4 W/kg), vendar tudi pri teh ravneh niso opazili vpliva na razvoj tumorjev. Poleg tega in vitro študije na celičnih kulturah niso našle dokazov o tem, da bi izpostavljenost visokofrekvenčnim sevanjem pripomogla k poškodbam DNK.

Izsledki študij na ljudeh, živalih in celičnih kulturah so pokazali, da izpostavljenost visokofrekvenčnim EMS najverjetneje ne vodi do povečanja pojava raka pri ljudeh. Vendar pa je izpostavljenost širokih množic VF EMS mobilnih telefonov krajša kot pa nekatere vrste raka potrebujejo za svoj razvoj, zato so potrebne nadaljnje študije, ki bodo pokazale, ali lahko uporaba mobilnega telefona, ki je precej daljša od deset let,  predstavlja tveganje za nastanek raka.

Glede na trenutno stanje znanosti, simptomov, kot so glavoboli, utrujenost, vrtoglavica in težave pri koncentraciji, o katerih poročajo nekatere osebe, ne moremo pripisovati visokofrekvenčnim EMS. Poročila govorijo o “nocebo” učinku, to je učinek, ki nastane zaradi pričakovanja ali prepričanja, da je nekaj škodljivo. Ni nobenega dokaza, da smo ljudje sposobni zaznavati visokofrekvenčna sevanja.

Obstajajo nekateri dokazi za to, da visokofrekvenčna EMS lahko vplivajo na dejavnost možganov in spanje pri ljudeh. Vendar pa je zdravstveni učinek negotov in mehanizmi delovanja še niso pojasnjeni. Potrebne so nadaljnje raziskave. Druge študije, osredotočene na različne vidike živčnega sistema, niso pokazale nobenih ali pa le neenake izsledke.

Na vrh

8.2 Zaključki glede sevanj nizkih frekvenc

EMS ekstremno nizkih frekvenc (nižjih od 100 kHz) nastajajo okrog virov, kot so daljnovodi in električne naprave v gospodinjstvu.  

Magnetna polja ekstremno nizkih frekvenc je Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC)  klasificirala kot “možni kancerogen”. Ta zaključek temelji predvsem na epidemioloških študijah, ki kažejo, da je izpostavljenost razmeroma visokim magnetnim poljem ekstremno nizkih frekvenc lahko vzrok za otroško levkemijo. Laboratorijske študije na celičnih tkivih še niso ponudile razlage na vprašanje, kako natančno naj bi tovrstna polja povzročila levkemijo.

Ne obstaja jasna povezava med EMS ekstremno nizkih frekvenc simptomi, o katerih poročajo nekateri posamezniki, npr. utrujenost, glavobol, motnje koncentracije.

Za nekatere druge bolezni, predvsem rak na prsih in kardiovaskularne bolezni, so zadnje raziskave pokazale, da povezave z EMS ekstremno nizkih frekvenc najverjetneje ni. Za druge bolezni, na primer tiste, ki prizadenejo možgane in hrbtenjačo, pa problematika povezave z ekstremno nizkimi EMS ostaja odprta in kliče po nadaljnjih raziskavah.

Nove epidemiološke študije kažejo na možno povečanje Alzheimerjeve bolezni kot posledico izpostavljenosti ekstremno nizkim EMS. Potrebne so nadaljnje epidemiološke in laboratorijske raziskave teh opažanj.  

Študije na živalih so pokazale učinke na živčni sistem pri izpostavljenosti razmeroma močnim poljem v višini 0,10 – 1,0 mT. Vendar pa so podatki še vedno neenotni in ni mogoče izpeljati natančnih zaključkov o morebitnih učinkih na človekovo zdravje.

Zelo malo je in vitro študij na celičnih kulturah, ki so preučevale učinke ekstremno nizkih EMS na različne bolezni (izjema je rak). Tiste, ki so bile izvedene, pa niso posebej relevantne. Potrebne so študije na celičnem tkivu, temelječe na hipotezah (in vitro študije), ki bi raziskale različne specifične bolezni. Obstaja potreba po študijah na celičnih tkivih, ki bi temeljile na hipotezah (in-vitro študije) za raziskovanje nekaterih specifičnih bolezni. Očitno je, da študije na živalih ter in-vitro študije kažejo učinke pri jakostih izpostavljenosti od 0.10 mT in več, kar je bistveno več od ravni izpostavljenosti, ki jih srečujemo v epidemioloških študijah  (µT raven), ki so pokazale povezavo med izpostavljenostjo in boleznimi, kot sta otroška levkemija in Alzheimerjeva bolezen. Potrebne so nadaljnje raziskave.

Na vrh

8.3 Zaključki glede statičnih magnetnih sevanj

Statična magnetna polja nastajajo okrog virov, kot so naprave za slikanje z magnetno resonanco (MR) in naprave, ki uporabljajo enosmerni tok.  

Čeprav je bilo objavljeno že precejšnje število študij, še vedno primanjkuje ustreznih podatkov za pravilno oceno tveganja statičnih magnetnih polj. Potrebne so nadaljnje raziskave, ki bodo pojasnile predvsem številne različne in včasih tudi nasprotujoče si izsledke. 

Kratkotrajne učinke so opazili predvsem kot učinke na zaznavne funkcije pri akutni izpostavljenosti. Vendar pa ni doslednih dokazov o vplivih na zdravje zaradi izpostavljenosti jakostim polja do nekaj tesla.

Na vrh