Elektromagnetna sevanja IR panelov

Vsaka naprava, ki je priključena na električno omrežnje, seva električno polje, ko pa po vodnikih teče tudi tok, naprava povzroča tudi magnetno polje. IR paneli niso izjema.

 

Električno polje

Električna polja obstajajo povsod, kjer je navzoč pozitivni ali negativni električni naboj. Naboji med seboj delujejo z določeno silo. Jakost električnega polja merimo v voltih na meter (V/m). Ko električno napravo priključimo na elektriko, nastane v njeni okolici električno polje. Čim večja je napetost, tem močnejše je električno polje na določeni razdalji od naprave. Ker lahko napetost obstaja tudi tedaj, ko tok ne teče, za obstoj električnega polja ni potrebno, da naprava deluje.

Električno polje v okolici IR panelov je zelo nizko, saj je panel kovinski, kar skorajda popolnoma zaustavi električno polje. Tudi električno polje priključnega kabla je nizko, saj je razdalja med vodniki (ničnim in ozemljitvenim ter faznim) v kablu majhna. Zato IR paneli povzročajo zanemarljivo majhna električna polja.

 

Magnetno polje

Magnetno polje obstaja le takrat, ko je tokokrog zaključen in steče električni tok. V prostoru torej tedaj obstaja tako električnokot magnetno polje. Čim večja je poraba električne energije ter s tem električnega toka, tem močnejše je magnetno polje. Jakost magnetnega polja merimo v amperih na meter (A/m). V praksi se pogosto kot enota uporablja tudi gostota magnetnega pretoka v teslih (T). Navadno za opisovanje sevanj različnih naprav uporabljamo dosti manjšo enoto – milijoninko te vrednosti – mikrotesla (μT).


Slika: LEVO: Električno polje se ustvari tam, kjer je prisotna električna napetost. V stanovanju imamo napetost 230 V na vtičnici, ki na razdalji 30 cm lahko povzroči električno poljsko jakost 5 V/m. SREDINA: Ko sušilnik priključimo v vtičnico in še ne deluje (ne teče tok), se tudi okrog priključnega kabla ustvari električno polje. DESNO: Ko sušilnik vključimo, steče električni tok, ki ustvari magnetno polje. Električno polje, ki je posledica električne napetosti (230 V), je stabilno. Magnetno polje pa se časovno spreminja, saj je posledica porabe - trenutnega električnega toka.

 

Tabela: Izmerjene vrednosti gostote magnetnega pretoka B na posameznih merilnih mestih v bližini treh tipičnih IR panelov različnih moči.

Moč [W]

tik ob priključnem kablu

tik ob IR panelu

0,5 m od IR panela

450

0,15 μT

2,00 μT

0,16 μT

700

0,23 μT

4,00 μT

0,30 μT

1400

0,60 μT

8,90 μT

0,28 μT

 

Mejna vrednost za magnetno polje 50Hz glede na Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/96) znaša 10 μT za I. območje varstva pred sevanji in 100 μT za II. območje varstva pred sevanji. Vrednosti magnetnega polja so na vseh merilnih mestih nižje od mejnih vrednosti tako za II. kot tudi za . območje varstva pred sevanji.